tyrannize over

  1. Fiil zalimlik etmek
  2. Fiil tahakküm etmek
  3. Fiil zulmetmek