1. Özel Isim, Kurum İsimleri Birleşmiş Milletler
  2. Zamir kimse, kişi.
    He's a bad un. Young uns.
  3. = United Nations (Birleşmiş Milletler).
un-
-siz/-sız/-süz/-suz, bilâ-, gayri-: isim, sıfat ve belirteçlerin başına gelerek onlara olumsuz anlam
katar:
true: gerçek,
untrue: yalan.
balanced: dengeli,
unbalanced: dengesiz.
balancedly: dengelice,
unbalancedly: dengesizce,
balancedness: dengelilik,
unbalacedness: dengesizlik gibi.
Ön Ek
un-
birçok fiillerin önüne gelerek olumsuzluk, yokluk durumunu veya eylemin zıddını/tersini ifade eder:
dress:
giyinmek,
undress: soyunmak;
do: yapmak,
undo: bozmak gibi.
NOT: Bu ve bunu izleyen sayfaların altında un- önekini alan ve anlamları asıl sözcüğün anlamının tersi veya olumsuzu olarak kolayca çıkarılabilen sözcüklerin listesi verilmiştir.
Ön Ek
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İsim, Hukuk
Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu İsim, Hukuk
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İsim, Hukuk
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İsim
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ESKHUS) İsim, Hukuk
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsim
  1. İsim, Gıda ve Mutfak flour
  2. flour .
  3. farina
wheat flour
bread crumbs İsim, Gıda ve Mutfak
Indian meal
corn flour İsim, Gıda ve Mutfak
corn starch İsim, Gıda ve Mutfak
cornstarch İsim, Gıda ve Mutfak
rice flour İsim, Gıda ve Mutfak
oatmeal
unbleached flour İsim, Gıda ve Mutfak
plain flour İsim, Gıda ve Mutfak
all-purpose flour İsim, Gıda ve Mutfak
self-rising flour İsim, Gıda ve Mutfak
abominable
accursed
rotten
tarnation
anathematic
asshole
cursed
damned
drat
drated
infernal
malefactor
vicious
flour sifter İsim, Gıda ve Mutfak
flour mill İsim
mealy
to crumble something finely Fiil
to crumble to pieces Fiil
to reduce something to ashes Fiil
conventional option
to make vain excuses Fiil
lloyd's broker
to dredge Fiil
to establish one's reputation as a lawyer Fiil
to win eminence as a scientist Fiil
to acquire reputation for Fiil
to leap into fame Fiil
to have a reputation for courage Fiil
to be judged good Fiil
to have a great name in one's field Fiil
notorious Sıfat
notoriety İsim
disrepute
disreputable
ün
prominence
ün
prominent
ün
celebrity İsim
ün
prestige
ün
mark
ün
publicity İsim
ün
notability
ün
fame
ün
reputation İsim
ün
woo
ün
odour
ün
renown
ün
glory
ün
lustre luster
ün
report
ün
standing
ün
bays
ün
celebratedness
ün
character
ün
famousness
ün
greatness
ün
vocal
to make known Fiil
to rise to eminence Fiil
to come into prominence Fiil
to cut a splash Fiil
to acquire renown Fiil
to make a name for oneself Fiil
to achieve a reputation Fiil
to win a reputation Fiil
to work with the object of earning fame Fiil
to cut a shine Fiil
to come to the fore Fiil
to build up a reputation Fiil
old name
to have come to the fore recently Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Tahıl veya bâzı gıdâ maddelerinin öğütülmesinden ... edilen toz hâlindeki besin

ün
Ses