1. Fiil kullanmak, istimal etmek.
 2. Fiil yararlanmak, faydalanmak.
 3. Fiil işletmek.
 4. Fiil muamele etmek, davranmak.
  use one ill: birine fena muamele etmek.
  He did not use his employees
  with much consideration.
 5. Fiil alıştırmak.
 6. İsim kullan(ıl)ma, kullan(ıl)ış, istimal.
  come into use: kullanılmaya başlamak.
  in everyday use:
  her gün kullanılan.
  in use: kullanılmakta, çalışmakta, faal, işliyor.
  go/fall out of use : artık kullanılmamak.
 7. İsim kullanma şekli/tarzı/maksadı/yeri.
  We will find a use for it: Onu kullanacak bir yer buluruz.
 8. İsim kullanma gücü.
  He has lost the use of the right eye: Sağ gözü görmüyor.
 9. İsim yararlanma, faydalanma, işletme.
  bring into use: yararlı hale getirmek.
 10. İsim yarar, fayda.
  be of use for sth: bir işe yaramak.
  Can I be of any use to you? Size yardım
  edebilir miyim?
  of use: yararlı, faydalı.
  it's no use =
  of no use: faydasız, bir işe yaramaz, boş, beyhude, nafile.
  of no practical use: pratik yararı yok.
  What's the use? Neye yarar? Faydası ne?
 11. İsim ihtiyaç, lüzum, hacet, iktiza.
  Have you any use for another book?
 12. İsim âdet, alışkanlık.
  use and wont: itiyat, âdet.
 13. İsim, Hukuk kullanma hakkı, intifa hakkı.
  have the use of: kullanma hakkı/yetkisi olmak.
 14. İsim alışıklık, idman.
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik
olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri (NACE kodu: T)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
kendi kullanımı için ayarlamak Fiil
kendi kişisel yararına çevirmek Fiil
parayı kendi için kullanmak Fiil
birini kitaplığından yararlandırmak Fiil
sol gözünü kullanamaz olmak Fiil
parasını kötü yere yatırmak Fiil
parasını kötü kullanmak Fiil
adından yararlanmak Fiil
birinin hizmetlerinden yararlanmak Fiil
nüfuzunu kullanmak Fiil
aklı yerinde olmak (bütün akli melekelerine sahip olmak Fiil
tek kullanımlık Sıfat
kendi kullanmak Fiil
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler (NACE kodu: 98) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar (NACE kodu: 98.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar (NACE kodu: 98.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler (NACE kodu: 98.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler (NACE kodu: 98.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
elinden geleni eksik etmemek Fiil
kafasını yormak Fiil
beyinini kullanmak Fiil
kafasını kullanmak Fiil
aklını kullanmak Fiil
kendi takdir hakkını kullanmak Fiil
takdir yetkisini kullanmak Fiil
nüfuz umu kullanmak Fiil
kafasını kullanmak Fiil
nüfuzunu kullanmak Fiil
nüfuzunu birisi için kullanmak Fiil
... hususunda makul çerçevede azami gayret göstermek Fiil, Hukuk
zamanını boşa harcamamak Fiil
veto hakkını kullanmak Fiil
kafasını kullanmak Fiil
basını kendi siyasal fikirlerinin aracı olarak kullanmak Fiil
erzağını tüketmek Fiil
bütün erzakını tüketmek Fiil
kullanma değeri
kötüye kullanma
tarımsal kullanılış
tarımsal kullanış
(marka) benzer kullanım
ihtiyari kullanım
keyfi kullanım İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
her gün kullanılan mallar
kullanılmayan (aktifler İsim
fayda etmek Fiil
bir şeyi tekelci biçimde kullanma ve ondan dilediği şekilde yararlanma hakkı
kullanımda değişiklik
hayır işi için kullanma
kullanılmaya başlamak Fiil
ticari amaçla kullanım
genel kullanım
ortak yararlanma
henüz onaylanmamış ilaçların ağır hastalar üzerinde kullanılması Tıp ve Sağlık
bilgisayar kullanma
sürekli kullanım
gelecekteki kullanım hakkı
gelecekteki bir durumun yer alması halinde başvurulacak kullanım
(patent) kullanımın devamı
(patent) devamlı kullanım
nizasız ve malik sıfatıyla zilyetlik
kredi kullanma
günlük kullanım
kullanma talimatı İsim
dahili kullanım
ekonomik fayda
ekonomik kullanım
tekelci kullanım hakkı
kanundan doğan kullanım hakkı
kanuni tasarruf hakkı
taliki şartlı kullanım hakkı
mevcut kullanım
halihazır kullanıldığı yer
artık kullanılmaz olmak Fiil
kullanılma z olmak Fiil
özel aile kullanımı
şahsi ihtiyaç için
gelecek teki kullanım
gelecekteki kullanım
yerinde/doğru kullanma (sözcük, deyim, terkip vb. için söylenir). İsim
sanayide kulanımı olmamak Fiil
sanayide kullanımı olmamak Fiil
eşya kiralama
memleket içi kullanım
(Br) memleket içi kullanım
uygunsuz kullanım
yanlış kullanış
kullanmakla değer kazanmak Fiil
müstamel
kullanılmakta
sınai kullanım
ne amaçla kullanılacağı
kullanım amacı İsim
ara kullanım
faydası vardır
ortak kullanım
toprak kullanımı
tam olarak yararlanmak Fiil
yanlış kullanmak Fiil
kullanmak Fiil
çok amaçlı kullanım
beş para etmez
hiç faydası yok
yararsız
büro kullanımı
resmi kullanım
endikasyon dışı kullanım
normal kullanış
normal kullanım
burnundan gelmek Fiil
izin zni verilmiş kullanma
izin verilmiş kullanma
(kira) şahsi kullanım
kişisel kullanım
şahsı için kullanma
muhtemel kullanma yeri
önceki kullanım
tercihli kullanış
verimli kullanım
kamu amacı için kullanım
kamulaştırma hukukunda geniş anlamda kamu yararı
(US) âmmenin istifadesi İsim
zamanla sınırlı intifa hakkı
kullanım hakkı İsim, Hukuk
ikinci derecede kullanım hakkı
kademeli intifa hakkı
yegâne kullanım hakkı
tek kullanma hakkı
lastik kullanımı
deneme mahiyetinde kullanma
lastik aşınma
izinsiz kullanış
ruhsatsız kullanım
izinsiz kullanım
kullanım değeri (bir malın fiyat veya değiş tokuş değerinden farklı olarak , bireylerin gereksinimini karşılamadaki değeri
harcamak Fiil
patentli ürün kullanmak Fiil
bir taşıt aracını kullanmak Fiil
küfür etmek Fiil
ihtiyati tedbire başvurmak Fiil
bir fırsattan yararlanmak Fiil
bahane olarak kullanmak Fiil
itina göstermek Fiil
kullanım ücreti
kredi kullanmak Fiil
rafa koymak Fiil
geciktirmek Fiil
titiz davranmak Fiil
her önleme başvurmak Fiil
zor kullanmak Fiil
güç kullanmak Fiil
kuvvet kullanmak Fiil
cebir kullanmak Fiil
bir hakkın tasarrufu
aktiflerin kullanılması
fon kullanımı
IMF kredileri kullanımı
arazinin kullanımı
müseccel bir markanın kullanılışı
caddelerin kullanımı
yetkinin kötüye kullanılması
açık bir dil kullanmak Fiil
korunmak Fiil, Tıp ve Sağlık
alet etmek Fiil
bir ticari markayı kullanmak Fiil
ticari markayı kullanmak Fiil
(a) kullanıp tüketmek, bitirmek.
He used up all his money. (b) yormak, takatsiz bırakmak.
kullanım değeri
kullanım değeri (mübadele değeri için olmayıp , kişiye doğrudan yararı nedeniyle bir mal ya da hizmete konulan değer
ihtiyatlı kullanmak Fiil
uzun dönemli kullanım testleri (özellikle endüstri malları pazarlamasında uygulanan , bir ürünün uzun
bir dönem sırasında çalışma durumundan bulgular
İsim
kişiye özel
iyi dil kullanma
yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı
kullanımda ışığı Bilgi Teknolojileri
sadece resmi işlerde kullanılır
umuma açık alan
haftanın dönemi ya da yılın mevsimi
olanakların en yoğun kullanıldığı günün
ABD'de 1960'lı yıllarda zencilerin sabırsızlığını
isim hakkı İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
(hapishane işi , US) mahpusların çalıştırılma sistemi
taksitle ev eşyası satın almak Fiil
Kaç para eder?