deferred

  1. Adjective ertelenmiş, ertelenen, tehirli, geciktirilmiş, sonraya bırakılmış.
    deferred payment: ertelenen ödeme, taksitle ödeme.
  2. Adjective (askerliği) ertelenmiş, tecilli.
ertelenmiş irat
ertelenmiş anüite (belirli bir sürenin bitiminden sonra ödenecek anüite
sigortalının primlerini taksitle ödeyebileceği anlaşma
vadesi henüz gelmemiş alacaklar Noun
ertelenmiş hesap alacakları Noun
(US) ertelenmiş hesap alacakları Noun
uçakta boş yer olduğunda gönderilecek uçak yükü
ömür boyunca gelir
müeccel
gelecekteki bir tarihten itibaren ödenecek yıllık gelir sigortası Noun
ileri bir tarihte yürürlüğe girecek olan yıllık gelir poliçesi
ileride belirli bir tarihte
kısmen veya tamamıyla peşin ödenmiş giderlerin kullanılmamış olan kısmı
hemen paraya dönüştürülemeyen aktifler Noun
geciktirilmiş sigorta
(Br) geciktirilmiş sigorta
bir süre sonra da sabit faiz getiren tahvil
düşük faiz haddinden başlayarak zamanla yükselen , bir süre sonra sabit fai
(Br) düşük bir faiz haddinden başlayarak zamanla yükselen
bir süre sonra da sabit faiz getirisi sağlayan tahviller Noun
(US) düşük faiz haddinden başlayarak zamanla yükselen
ertelenmiş ikramiye
önceden ödenmiş giderler
önceden ödenmiş giderler
önceden ödenmiş giderler Noun
(US) geçici aktif ve peşin ödenmiş masraflar Noun
önceden ödenmiş gider
vadeli alacak
ertelenmiş talep
müeccel borç
ertelenen tazminat
genellikle emekliliğe ayrılırken ödenmek üzere cari kazançların bir kısmının dağıtılmasını erteleme
daha sonraki bir tarihte
önceden tahsil edilmiş gelirler Noun
önceden tahsil edilmiş gelirler Noun
önceden ödenmiş giderler
müeccel borç
ertelenmiş borç
ertelenmiş borçlar Noun
borsada bir hisse senedi alıcısının ısmarladığı hisselerin teslimi için simsara ek süre tanındığına dair anlaşma
borsada ertelenen teslim
ertelenen ihtiyaç
ertelenmiş talep
ertelenmiş temettü
ertelenen temettü
dağıtılacağı açıklanmış ancak henüz ödenmemiş kâr payları Noun
dağıtım hesabı
abonman hesabı
peşin ödenen giderler Noun
ertelenmiş devlet borcu
vadesi en ileri tarihli olan vadeli işlem sözleşmesi teslimatı ileri bir tarihte gerçekleştirilecek olan
paralar için yapılan vadeli işlem sözleşmesi
bu tür sözleşmeler faiz haddi ve döviz kuru iniş çıkışlarına karşı korunmak için kullanılır
US ileride sunulacak mal ve hizmetler karşılığı alınan para
takas ödenecek gelir vergileri Noun
taksitli sigorta
gecikmiş faiz
bono gibi senet sahiplerine faiz geliri ödenmesinin geciktirildiğinde verilen belge
borsada bir şirketin tahvil
bono gibi senet sahiplerine faiz geliri ödemesi geciktirildiğinde verilen belge
bir şirketçe tahvil
ödenmesi ertelenmiş kalem
ödenmesi ertelenmiş kalemler Noun
alacaklılarla anlaşmalı olarak uzun vadede ödenecek borçlar Noun
iflas durumunda diğer borçların ödenmesinden sonra ödenecek borçlar Noun
ertelenmiş borçlar Noun
ertelenmiş hayat sigortası Noun
(Br) ertelenmiş hayat sigortası Noun
ertelenen onarımlar
ertelenen bakımlar
geri bırakılan iş ve bakım masrafları Noun
sabit kıymetlerin yeni
orijinal halindeki şekillerine sokulabilmek için gerekli sarfiyat
imtiyazsız hisse senedi
ertelenmiş maaş
(US) ertelenmiş ödeme
ertelenmiş ödeme
vadeli ödeme
(US) taksitli ödeme
taksitle ev eşyası satın almak Verb
vadeli ödeme anlaşması
vadeli akreditif Noun, Banking
(US) taksitle satış
taksitli satış
vadeli satış Noun, Economics
ertelenmiş kâr
taksitle ödenen primler
önceden alınan kâr
ertelenmiş kâr
vadeli satın alma fiyatı
telgrafla gönderilen ama normal posta ile dağıtılan telgraf için ucuzlatılmış tarife
geç teslim edilecek telgraf için ucuz tarife
muntazam mal sevk ettiren sevkıyatçı için navlun ücret indirimi
muntazam mal sevkettiren sevkiyatçı için navlun ücret indirimi
toplu indirim
(US) önceden tahsil edilmiş gelirler
önceden tahsil edilmiş gelir
kâr payı ödemesi ertelenen kıymetli kâğıtlar Noun
ertelenen yargı
imtiyazsız hisse senedi
sonradan atılan tamamlayıcı imza
imtiyazsız hisse senedi
imtiyazsız hisse senetleri Noun
yazsız hisse senedi
geciktirilmeli hisse senedi (belirli bir sürenin sonunda veya bir koşulun gerçekleşmesi durumunda kâr payı ödenen hisse senedi
(US) geciktirilmeli hisse senedi (belli bir sürenin sonunda veya bir koşulun gerçekleşmesi durumunda kâr payı ödenen hisse senedi
vergi alacağı Accounting
ertelenen vergiler Noun
ertelenmiş vergiler Noun
(bilanço) ertelenen vergiler Noun
adi telgraf
(US) vadeli satın almak Verb
(Br) geciktirilmiş çocuk sigortası Noun
geciktirilmiş çocuk sigortası Noun
sigorta bedelinin belli bir yaşa ulaştıktan sonra ölüm halinde ödendiği küçük çocuk sigortası Noun
(US) taksitle
taksitli satış sistemi
taksitli malzeme tedariki
tasarrufları ertelenmiş olarak almak Verb
Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Kamu Borçları Noun, Accounting
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergiler ve Diğer Mali Yükümlülükler Noun, Accounting
Gelecek Yıllara Ertelenen KDV Accounting