proposal

  1. Noun öneri, teklif (etme).
  2. Noun önerge, plân, proje.
  3. Noun evlenme teklifi.
teklifinin ayrıntılarını belirtmek Verb
teklifi kabul etmek Verb
bir teklifi kabul etmek Verb
sigorta şirketinin prim karşılığında istenilen kuvertürü vermeyi kabul etmesi Noun
bir öneriyi oybirliğiyle kabul etmek Verb
bir teklifi kabul etmek Verb
bir öneriye katılmak Verb
bir teklifi kabul etmek Verb
bir öneride bulunmak Verb
karşı teklif
seçimli teklif
alternatif teklif
alternatif (seçimli) teklif
bir teklifin kabulü
bir teklifi onaylamak Verb
teklifi onaylamak Verb
bir teklifi kabul etmek Verb
bir teklifi kabul etme
bir teklifi onaylamak Verb
bir teklifi onaylamak Verb
bir teklife karşı çıkmak Verb
teklife çelme takarak başarısızlığa uğratmak Verb
bir teklife çelme takarak başarısızlığa uğratmak Verb
bütçe tasarısı
kurul teklifi
Komisyon tasarısı
Komisyon tasarı
kurul teklifi
uzlaşma önerisi
bir öneriye uymak Verb
bir teklife rıza gösterme
bir teklifi düşünmek Verb
bir teklifin ayrıntılarını düşünmek Verb
sözleşme teklifi
karşı teklif
birinin bir teklife karşı itirazını dikkate almamak Verb
teklif tasarısı
teklifin ciddiliği
bir teklifi desteklemek Verb
bir teklifte bulunmak Verb
teklif sunmak Verb
mülahazaya almak Verb
bir teklifi dikkate almak Verb
bir teklifi iyi karşılamak Verb
teklifi dikkate almak Verb
bir teklifi kabul etme
finansman teklifi
bir teklifi desteklemek Verb
kanun tasarısı Noun, Law
kabul edilemeyecek teklif
kabul edilemeyecek teklif
teklif getirmek Verb
bir teklif getirmek Verb
yatırım teklifi
bir teklifi başarısızlığa uğratmak Verb
bir öneriyi başarısızlığa uğratmak Verb
yasa teklifi
birinin teklifini incelemek Verb
teklif yapmak Verb
pazarlama teklifi
evlenme teklifi
bir teklifi geri çevirmek Verb
bir teklifi başarısızlığa uğratmak Verb
bir teklifi reddetmek Verb
pratik öneri
bir teklifte bulunmak Verb
teklif öne sürmek Verb
bir teklif öne sürmek Verb
bir teklife karşı gösterilen tepki
bir teklifi kabul etmeye hazır olma
bir teklifi reddetmek Verb
bir teklifi reddetmek Verb
geri ödeme teklifi
kapalı zarf teklifi
bir teklifte bulunmak Verb
uzlaşma teklifi
hissedarlar teklifi
takrir vermek Verb
teklifte bulunmak Verb
bir teklife katılmak Verb
vergi reform teklifi
vergi indirimi teklifi
öneriyi geri kabul etme
öneriyi geri kabul etme
bir teklife aykırı oy vermek Verb
bir teklifi kabul etmemek Verb
bir teklifi ittifakla onaylamak Verb
bir teklifi oybirliği yle onaylamak Verb
açık artırma teminatı
uzlaşma teklifi
konkordato teklifi
uzlaşma teklifi
anlaşma önerisi
önerge verme
uzlaşma (konkordato) teklifi
tadilat teklifi
tadilat teklifi talep edilmeden yapılan teklif
barış teklifi
teklif formu
özerklik teklifi
sigorta teklifi
evlenme teklifi
bir teklifi ittifakla kabul etmek Verb
teklifi ittifakla kabul etmek Verb
bir teklifi oybirliği yle kabul etmek Verb
birine bir teklifte bulunmak Verb
birine bir öneride bulunmak Verb
bir teklifi yönetim kuruluna götürmek Verb
teklifi kurula götürmek Verb
bir teklifi kurula götürmek Verb
teklif destek görmedi
teklifi yeniden düşünmek Verb
bir teklifi yeniden düşünmek Verb
bu teklif genel kabul gördü