1. İsim ordu: (bazı ülkelerde deniz kuvvetleri, bazılarında ise deniz ve hava kuvvetleri hariç) silahlı kuvvetler.

  regular army: muvazzaf ordu.
  standing army: daimî ordu, barış ordusu.
  to be in the army: asker olmak.
  join the army: askere gitmek, asker olmak, orduya katılmak.
  army of occupation: işgal ordusu.
  army group: ordular grubu.
 2. İsim or: iki veya daha fazla kolordudan oluşan askerî birlik.
  army-corps: kolordu.
  army ranks:
  askerî rütbeler:
  Field Marshal, Marshal, General, Lieutenant-General, Major-General, Brigadier-General, Colonel, Lieutenant-Colonel, Major, Captain, Lieutenant, Second-Lieutenant.
 3. İsim harp için eğitilmiş ve silahlandırılmış bireylerin tümü.
 4. İsim belirli bir maksatla örgütlendirilmiş bireylerin tümü.
 5. İsim büyük kalabalık.
  the army of unemployed: işsizler ordusu.
ordunun efektif (göreve hazır) asker sayısı
(mesleği) asker olmak Fiil
askerlik yapmak Fiil
ordunun gövdesi İsim
ordunun büyük bölümü
ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı. İsim
ordu komutanı
kuvvet komutanları İsim
bir orduyu terhis etmek Fiil
bir ordunun maneviyatını kırmak Fiil
(US) Ordu Bakanlığı
bir ordunun yorgunluktan tükenmesi
askerden firar etmek Fiil
orduyu terhis etmek Fiil
askerlikten terhis
ordunun çözülüşü
askere gitmek Fiil
askere yazılmak Fiil
orduya yazılmış
orduya asker almak Fiil
orduya yazılmak Fiil
sahra ordusu
Ordu/Kara Kuvvetleri Komutanı. İsim
(mesleği) asker olmak Fiil
gerilla ordusu
askerliğini kara kuvvetlerinde yaptı
memleket içinde üstlenmiş ordu
memleket içinde üslenmiş ordu
düşman ordusu
İrlanda Cumhuriyet Ordusu: İrlandanın İngiltereden bağımsızlığını sağlamak için kurulmuş ve 1936'da İrlanda
hükümetince yasa dışı ilân edilmiş yeraltı örgütü.
isyan eden ordu
işsiz ordu
askere gitmek Fiil
orduya katılmak Fiil
kara ordusu
orduya komutanlık etmek Fiil
asker toplamak Fiil
bir ordunun gövdesi İsim
orduya saldırılarda bulunmak Fiil
ordu mensubu
ordunun askeri insan gücü
ordunun morali
bir ordunun hareketi
deniz hava kuvvetleri İsim
ordunun güzide elemanları İsim
bir ordunun ilerlemesi
muvazzaf ordu
bir ordunun ilerlemesi
orduya malzeme tedarik etmek Fiil
asker toplamak Fiil
ordu toplamak Fiil
Kızıl Ordu, Sovyetler Birliği Ordusu. İsim
muvazzaf ordu
yedek ordu
istila ordusunun geri püskürtülmesi
yürüyüşe hazır ordu
hayır kurumu, fakirler için para, giyecek vb. toplayan dinî kuruluş. İsim
perişan ordu
(US) Ordu Bakanı
orduda hizmet vermek Fiil
orduda hizmet etmek Fiil
muvazzaf/daimî ordu.
kuvvetli ordu
bir ordunun geçimini sağlamak Fiil
ordunun iaşesini temin etmek Fiil
bir ordunun erzakını sağlamak Fiil
yürüyen bir ordunun kuyruğu
anavatan ordusu.
kara kuvvetleri İsim, Askerlik
orduyu savaşa/savaş düzenine sokmak.
bütün bir orduyu yok etmek Fiil
levazım dairesi
levazım idaresi
Ordu Hava Kuvvetleri: 26.7.1947'de
Air Force ile birleştirilmiştir.
avcı karınca
(Dorylinae): Tropik ülkelerde büyük sürüler halinde yaşayan ve eklembacaklıları avlayan
bir tür karınca.
driver ant, legionary ant, doryline ant ile ayni anlama gelir.
İsim
(Br) Ordu Yönetim Kurulu
(Br) askeri idare
ordu yönetim kurulu
ordu müteahhidi
or general
ordu iaşe memuru
ordu müteahhidi
kolordu İsim, Askerlik
(Br) askeri idare kurulu
askeri darbe
asker yeşili Sıfat
ordular grubu
ordu rütbeleri listesi
ordu manevraları İsim
ordu manevraları İsim
ordu bakanı
istila ordusu
kurtuluş ordusu
işgal ordusu
işsizler ordusu
işçi ordusu
karacı
kara subuyı
subay
askeri devriye
asker maaşı
ordudan emekli
(Askerî Postahane).
asker postanesi
ordu ikmali
ordu ikmal
askeri baskın
(US) askeri hiyerarşi
silsile-i meratip
askeri barikat
cephe gerisi
askeri erzak
kadro dışı bırakılmış ordu malları satış yeri
ordunun idareyi ele alması
asker talim sahası İsim
asker üniforması İsim, Askerlik
asker oyu
ordu bütçesi
(US) harp akademisi
on bin kişilik ordu
bir savaşta orduya katılmak Fiil
orduya erzak ikmali yapmak Fiil
orduya erzak tedarik etmek Fiil
orduyu sefere hazır tutmak Fiil
kara ordusu kurtuluş ordusu
avukatlık yapmak üzere ordudan ayrılmak Fiil
orduyu alârma geçirmek/savaşa hazır hale sokmak.
yeni askere alma ile orduyu tamamlamak Fiil
irlanda cumhuriyet ordusu
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Özel Isim, Siyasi Partiler