1. Edat yanında, yakınında, kıyısında, kenarında.
  a home by the lake: göl kıyısında bir ev.
  standing
  by the window: pencere yanında ayakta duran.
  to walk by the river: nehir kenarında yürümek.
 2. Edat ile, yolu ile, vasıtasıyla, itibarıyla, boyunca.
  He arrived by air/sea/ship.
  by error:
  yanlışlıkla.
  by air mail: uçakla.
  by sea: deniz yolu ile, denizden.
  to enter by the door: kapıdan girmek.
  to call by name: adı ile çağırmak.
  French by birth: doğuştan (doğum itibarıyla) Fransız.
 3. Edat öteye, ileriye, ötesine, ilerisine.
  He went by the school: Okulun ötesine gitti.
 4. Edat -leyin, … esnasında, … vakti.
  by night: geceleyin, gece vakti.
  by day: gündüzün, gündüz
  vakti.
  Cats sleep by day and hunt by night.
 5. Edat -den önce, -e kadar, en geç.
  Be here by noon: Öğleden önce burada bulun.
  I usually finish my
  work by five o'clock.
  by now/this time: şimdiye kadar.
  by 1992: 1992 yılına kadar.
  The meeting will be over by 3 o'clock: Toplantı her halde saat 3'te biter.
 6. Edat … miktarınca, … kadar: çokluk bildiren sözcükler önünde bu anlamda kullanılırsa Türkçeye tercüme edilmez.

  He is taller than his sister by 10 cm: Kızkardeşinden 10 cm daha uzundur.
  They paid him too little by $5: Ona $5 noksan ödediler.
 7. Edat …'e göre, …'in fikrince, …'e kalırsa.
  By his account he was in Chicago at the time: Dediğine bakılırsa o anda Şikagoda idi.
 8. Edat gereğince, mucibince, nazaran, -e göre/bakarak, bakılırsa.
  to act by orders: emir gereğince hareket
  etmek.
  to judge by appearances: görünüşe bakarak hüküm vermek.
  by law: yasa gereğince.
 9. Edat üzerine.
  to swear by all that is sacred: bütün mukaddesatı üzerine yemin etmek.
 10. Edat … tarafından, gayreti/iştiraki/çalışması ile.
  The book was written by X and published by Y The phonograph
  was invented by Edison.
  (all) by oneself: yalnız başına, kendi kendine.
  He did it all by himself.
 11. Edat karşı.
  do one's duty by someone: birine karşı görevini yapmak.
 12. Edat …'in yazdığı/yaptığı.
  Have you read the latest novel by O. Kemal?
 13. Edat … sonucunda, sayesinde.
  We met by chance: Tesadüfen karşılaştık.
  profit made by trade:
  ticaret sayesinde edinilen kâr.
  by mistake: yanlışlıkla, hata sonucunda.
  by accident: kazaen, kaza sonucunda.
 14. Edat -de, eşliğinde, refakatinde.
  Lovers walking by moonlight: ay ışığında gezen âşıklar.
  by himself:
  kendi kendine.
  by myself: kendi kendime.
 15. Edat namına, adına, aşkına, desteği ile.
  By God: Allah aşkına, Allah hakkı için.
  I swear by everything
  I believe in: Dinim hakkı için (inandığım herşey adına) yemin ederim.
 16. Edat sıra ile, birbiri ardınca (Bu anlamda bazen Türkçeye tercüme edilmez).
  by the numbers: numara
  sırası ile.
  drop by drop: damla damla.
  piece by piece: parça parça.
  little by little: azar azar.
  one by one: birer birer.
  day by day: gün be gün.
  step by step: adım adım.
 17. Edat -e/-a: boyut ölçülerini ifadede iki ölçü arasında söylenir.
  The room is 3 by 4 meters: Odanın boyutları 3'e 4 metredir.
 18. Edat … ile.
  Multiply 17 by 23: 17 ile 23'ü çarp.
 19. Edat (ölçü birimi) ile.
  Apples are sold by kilos: Elma kilo ile satılır.
 20. Edat …'den doğmuş, …'den.
  My brother has a son by his first wife: Kardeşimin ilk karısından bir oğlu var.
 21. Edat -e/-a/-ye/-ya.
  Drop by my office this afternoon: Öğleden sonra daireme uğrayıver.
 22. Edat suretiyle.
  by doing that: bunu yapmak suretiyle.
 23. Edat -den/-dan.
  to lead by the hand: elinden tutup götürmek.
  to seize hammer by the handle: çekici sapından tutmak.
 24. Zarf yakın(da).
  to be by: yakın(ında) olmak.
  The school is close by: Okul yakındadır.
 25. Zarf belirli bir noktaya ve ötesine, öteye, uzağa.
  The bus passed by: Otobüs geçip gitti.
  He walked
  by without noticing me: Beni görmeden yanımdan geçip gitti.
 26. Zarf bir tarafa, uzağa.
  Put your work by for a moment: İşini azıcık bir tarafa bırak.
 27. Zarf geçmiş.
  in times gone by: geçmiş zamanlarda.
 28. Sıfat ikinci derecede, tâli, önemsiz.
  It was only a by opinion: Sadece önemsiz bir görüş idi.
 29. Sıfat yan, ek, müteferri.
 30. İsim (spor müsabakasında) oyuncuların tasnifinde tek kalan biri.
 31. İsim döngü atlama.
 32. İsim tâli, ikinci derecede olan şey.