capital allowance

  1. sermaye muafiyeti
  2. vergiyi hesaplamadan önce sabit aktifler (araçlar , makineler ve tesisler , endüstri binaları , vb) için
    ayrılacak amortismanı hesaba katmak amacıyla
  3. vergilendirilecek kârın tespitinde kanunen tanınan amortisman miktarı
  4. İsim, Vergi ve Gümrük yatırım indirimi
(Br) sermaye amortisman kanunu
amortisman değerleme esası
amortisman nakl-i yekûnu
(Br) amortisman hesabı
(Br) mobilya amortismanı
sermaye kullanım karşılığı
brüt milli hâsıla ile milli gelir arasındaki fark
sermaye mallarının aşınma
eskime ve tahrip olma gibi nedenlerden elden çıkmasına karşı ayrılan amortisman karşılıkları İsim