kanun kuvvetinde kararname
yasa/kanun kuvvetinde kararname. İsim