1. İsim, Medeni Hukuk temerrüt
 2. savsama, ihmal (etme), kusur.
 3. borcunu öde(ye)meme.
 4. Hukuk yasaların gereğini yerine getirmeme, görevi savsama.
 5. Spor oyuna/yarışmaya katılmama.
  She won by default, because her opponent refused to play: Oyunu hükmen
  kazandı, çünkü rakibi oynamayı reddetti.
 6. yokluk, hazır bulunmayış, gaybubet, gıyap, fıkdan, noksanlık.
 7. savsamak, ihmal etmek, yapmamak, ifa etmemek.
 8. (borcunu) öde(ye)memek.
  to default a debt.
 9. Hukuk mahkemeye gitmemek, gitmekten kaçınmak.
 10. Spor (a) maça katılmamak veya maçı bitirememek, (b) bu nedenle oyunu kaybetmek.
 11. gıyabında karar vermek, mahkemede hazır bulunmadığından mahkûm etmek.
 12. mahkemeye gitmeyerek davayı kaybetmek.
yükümlülüklerini yerine getirmemek Fiil
ipotek borcunu ödememek Fiil
ipotek borcunu vadesinde ödememek Fiil
borçlarını ödememek Fiil
bir kusur yüzünden elde edilememiş semerelerden sorumluluk
gıyabi tutuklama kararı
temerrüt etmek Fiil
temerrüt durumunda bulunmak Fiil
mahkemece mütemerrit ilan edilmek Fiil
varsayılan Bilgi Teknolojileri
gıyaben
şirketin temerrüdü
temerrüde düşen tüketici
maaşların bir türlü ödenmemesi İsim, İşletme
bir temerrütü düzeltmek (borcunu ödemek Fiil
bir bozukluğu gidermek Fiil
borçlunun temerrütü
borçlunun borcunu ödememesi
borsa başkanının yerine getirilmeyen yükümlülükler hakkındaki açıklaması
davalıyı mütemerrit ilan etmek Fiil
gıyaben hüküm vermek Fiil
temerrüt hali
birini taahhütlerini yerine getirmemiş olmakla itham etmek Fiil
ihmalkâr
temerrüt halinde
gecikme faizi İsim, Hukuk
faiz veya temettü vermeyen kıymetli evrak
gıyapta hüküm
gıyabi karar
gıyapta karar
gıyabında karar İsim, Hukuk
gaiplerin muhakemesi
gıyabi hüküm
gıyapta mahkûmiyet
borç ödeme aczi
bir davayı gıyap kararı ile kaybetmek Fiil
bir davayı gıyap kararıyla kaybetmek Fiil
temerrüt halinde maruz kalınacak zarar İsim, Bankacılık
mahkeme huzuruna çıkmamak Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmemek Fiil
taahhüdünü yerine getirmemek Fiil
ödeme güçsüzlüğü
belediyenin temerrüdü
açık temerrüt
açık temerrüt
ortak mütemerrit
mahkemeye gelmeyen taraf
gıyaben karar vermek Fiil
mütemerrit
mütemerrit duruma sokmak Fiil
temerrüt riski İsim, Bankacılık
hakkında gıyap kararı alınmak Fiil
kendi aleyhinde gıyap kararı alınmasına boyun eğmek Fiil
kiracının kirasını ödememesi
iradi olan imtina
gıyap kararı sayesinde bir davayı kazanmak Fiil
bir temettüü ödememek Fiil
temettü üü ödememek Fiil
(Br) borcunu ödemeyene karşı açılan dava
isbat-ı vücut etmemek Fiil
kolay kolay para ödemeyen makam
hükmen tespit kararı İsim, Hukuk
temerrüt ücreti
temerrüt cezası
bir taahhüdü yerine getirmeme
teslimatta gecikme
borcunu ödememe
bir senedi ödenme tarihinde ödememek Fiil
bir borç senedini ödememek Fiil
borcunu ödememe
borcunu ödememek Fiil
anaparayı geri ödememe
anaparayı geri ödememek Fiil
gecikme (temerrüt) faizi
temerrüt faizi İsim, Hukuk
gecikme faizi İsim, Sözleşme Hukuku
gıyapta karar İsim
alıcının mütemerrid olması
mahkemede ispat-ı vücut etmeme
savunmanın ihmali
borcunu ödememe
bir senedi kabul etmiş olanın meblağı ödememesi
alacaklının temerrüdü
bir borcu ödememek Fiil
gıyap halinde mahkeme usulü
gıyabi duruşma usulü
yasal mal rejimi İsim, Hukuk
temerrüt riski İsim, Bankacılık
temerrüde düşme riski İsim, Bankacılık
başlangıç ayarı İsim
(Br) borcunu ödeme daveti
varsayılan değer Bilgi Teknolojileri
başlangıç değeri İsim
standart değer İsim
borcunu kabul etmemek Fiil
karşı tarafın temerrüde düşmesi riski İsim, Bankacılık
kredi temerrüt takası İsim, Bankacılık
birini mütemerrit ilan etmek Fiil
(Br) icra marifetiyle tazminat almak Fiil
gıyabında, … yok iken, … bulunmadığı takdirde.
in default of payment: ödenmediği takdirde.
bir anlaşma yoksa eğer
delil yokluğundan
ödememe halinde
böyle olmadığı takdirde
mahkemenin davetine icabet etmemek Fiil
isbat-ı vücut etmemek Fiil