1. yenmek, galebe çalmak, galip gelmek, mağlûp etmek, bozguna/hezimete uğratmak.
    Our army defeated our enemy.
  2. başarısızlığa uğratmak, amacına ulaşmasına engel olmak, işini bozmak, kösteklemek, engel/mani olmak.

    It was lack of money, not of effort, that defeated their plan.
  3. Hukuk bozmak, iptal etmek, iskat etmek.
  4. yenilgi, mağlûbiyet.
  5. bozgun, hezimet.
  6. başarısızlık, başarıya/amacına ulaşamama.
  7. yıkılma, harap olma, harabiyet.