1. İsim, Reklamcılık defo
  2. İsim, Medeni Hukuk ayıp
  3. kusur, arıza, bozukluk, sakatlık.
    The television was returned because of a defect. a defect in hearing.
  4. noksan(lık), eksiklik.
    Her insensivity is a defect in her character.
  5. yanılgı, bozgu, hata.
uçak arızası
(satılanda adi bir muayene ile meydana çıkarılabilecek ayıp
satılmış olan şeyde basit bir incelemeyle anlaşılabilen ayıp
görünürdeki bozukluk
aşikâr hata
bir kusurdan sorumlu olmak Fiil
kalıtım bozukluğu
inşaat kusuru
yapı hatası İsim
düzeltilebilir bozukluk
bir kusuru düzeltmek Fiil
bozukluğu düzeltmek Fiil
hatayı düzeltmek Fiil
kusurun ispatı
şekli kusur
biçim bakımından noksanlık
kusursuz
özürsüz
yaradılıştan var olan kusur
içinde bulunan kusur
kendiliğinden kusur
yaradılıştan olan kusur
gözle görülmeyen hata
yetki eksikliği
bir arızayı tespit etmek Fiil
bir kusuru gidermek Fiil
imalat hatası İsim
üretim hatası İsim, Sanayi ve Zanaatler
kütle eksiği: bir atom çekirdeği kütlesi ile onu oluşturan çekinciklerin kütleleri toplamı arasındaki
fark (çekirdeğin oluşumu esnasında açığa çıkan enerjiyi belirler). binding energy
maddi kusur
maddi hata
akıl hastalığı
akıl zayıflığı
akıl dengesizliği
zihin özürü
önemsiz kusur
bir bozukluğu bildirmek Fiil
bir kusuru bildirmek Fiil
engelleyici kusur
aşikâr kusur
hıyar-ı ayb İsim, Hukuk
aşikâr kusur
algı bozukluğu
fiziksel kusur
bedensel sakatlık
satılan şeydeki dıştan görülmeyen ayıp
satış akdinin iptalini gerektirebilen
malın satıcıya iade edilmesini gerektirecek kusur
bir bozukluğu ortaya çıkarmak Fiil
bir kusuru açığa vurmak Fiil
konuşma bozukluğu
yapısal kusur
yapısal bozukluk
bir bozukluğu gidermek Fiil
mülkiyete gölge düşüren bir husus
aşınmadan dolayı bozulma
işçilik hatası İsim
karakter bozukluğu
anayoldaki bozukluk
izolasyon bozukluğu
makine bozukluğu
makina bozukluğu
kusur sorumluluğu İsim
kusur sorumluluğu süresi İsim, İnşaat
yetki yokluğu
yapım hatası İsim
tasarım hatası İsim
dizayn hatası İsim
görüş bozukluğu
şekil noksanı
bellek hatası İsim
kalite hatası İsim
bir hukuki belgenin muhtevasında noksanlık
maddi noksanlık
sığınmak, iltica etmek, düşman tarafına geçmek, ayrılmak, terketmek, isyan etmek.
muhalefete geçmek Fiil
bir ülkeden kaçıp bir başkasına sığınmak Fiil
şekil hatasını düzeltmek Fiil
sonradan ortaya çıkan kusur şartı
ayıba karşı tekeffül İsim, Hukuk