discrimination

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler ayrımcılık
  2. İsim ayırma, tefrik/temyiz/fark etme, (ufak farkları görerek) iyiyi seçebilme.
  3. İsim ayırım, tefrik, temyiz, seçi, zevki selim.
  4. İsim ayırım yapma, fark gözetme, taraf tutma, tarafgir davranma, (meziyet ve yeteneklere bakmaksızın) bir
    kimseyi/toplumu diğerinden üstün/aşağı görme, eşitlik gözetmeme.
  5. İsim ayrılık, fark.
    There must be no discrimination!
  6. İsim ayırmaç, ayırıcı simge, alâmeti farika.
bayrak ayrıcalığı (alınan ücret ve sağlanan hizmetlerle ilgili olarak , bir ülkenin başka ülkelerin gemilerine tanıdığı ayrıcalık
ayrı ayrı gümrük tarifesi uygulama
işe almada ayırımcılık uygulaması
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
(US) iş ayırımı yapma
iş ayırımı yapma
farklı fiyat uygulaması
(US) fiyat farklılığı (ayırımlı fiyat uygulaması ; bir satıcının eşit koşullar altında bir mal için türlü fiyatlar istemesi
fiyat farklılaştırması
fiyat ayrımcılığı İsim, Rekabet Hukuku
ırk ayrımı
ırk ayrımı
irk ayrımı
ırk ayrımcılığı
ırk ayırımı
benzer hizmetler için farklı ücretler istenmesi
fiyat farklılaştırılması
ırk ayırımı.
mezhep ayrımcılığı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
toplumsal ayırım.
tarife ayırımı
farklı vergi uygulaması
farklı vergi uygulama
ayırımcı vergi
farklı vergilendirme
kotalar ve döviz kuru farklarını ayarlaması
ticaret farklılaştırılması
bir ülkenin kendi ödemeler dengesinin veya genel ekonomik durumunun yararı için uluslararası ticaretten birtakım tarifeler
(US) haksız fiyat ayırımı uygulama
aleyhine fark gözetme
belli bir ürünün muhtelif pazarlarda ayrı fiyatlarda satılması
tüketicinin bir ürünü ya da ambalajı tercih nedenini saptamak için yapılan test
tercih etme testi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi İsim, Hukuk
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, Dine
veya İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri
İsim, Uluslararası Hukuk