1. İsim kişi, kimse, şahıs, zat.
  I know no such person: Böyle bir kimse tanımıyorum.
 2. İsim adam, insan.
 3. İsim beden, vücut, üst (elbise ile birlikte insan).
  He had no money on his person: Üstünde parası yoktu.

  have a commanding person: iriyarı/heybetli olmak.
 4. İsim birey, fert.
 5. İsim şahsiyet.
  be no respecter of persons: hatır gönül dinlememek, kimseye metelik vermemek.
 6. İsim, Gramer şahıs, kişi.
 7. İsim, Hukuk özel/tüzel kişi, yasal görevleri olan kişi/toplum.
  natural person: hakikî şahıs.
  artificial/legal
  person: tüzel kişi, hükmî şahıs.
 8. İsim (üçlem inanışına göre) sıfat: Allahın üç sıfatından biri (baba, oğul, kutsal ruh).
sorumlu tutulan şahıs
hesap sorumlusu şahıs
muhasebeci (sorumlu tutulan şahıs ; hesap vermekle yükümlü kişi
bir şirketin hareket tarzını doğrudan etkileyebilecek güçteki kişi
mağdur kişi
TV veya radyo yayınını ya da programını koordine eden haber yayıncısı
duruşmada bulunan şahıs
tutuklu
tutuklanan kişi
tüzel kişi
hükmî şahıs İsim, Hukuk
(Br) sosyal yardım almak için başvuran yoksul kişi
sigortalı şahıs
şirket yetkilisi İsim, İşletme
yetkili kişi
yetkili şahıs
ortalama kişi
kefaletle tahliye edilebilecek bir suçtan tutuklu bulunan şahıs
bir barda hizmet eden kadın ya da erkek
tarafgir
âmâ
kabadayı
tenkitçi
öküz
ehliyetli şahıs
yetkili şahıs
(İskoçya) ortak
kendisine sır tevdi edilir şahıs
güvenilir kişi
güvenilir şahıs
kendisine güvenilir şahıs
özellikle Amerika B. Devletleri Kongresi üyesi
tüzel kişi
köpoğlu
ölmüş
müteveffa
ölü
miras bırakan
ölmüş kimse
bir kimsenin bakmakla mükellef olduğu şahıs
tutuklu kişi
sakat kişi
asayiş ve umumun rahatı için tehlikeli ve zararlı şahıslar
garip, sürgün: harp veya zulüm sebebiyle memleketini terk etmek zorunda kalan kimse. İsim
kederli kişi
maskara
boğulmuş şahıs
boğulmakta olan kişi
her şahıs
henüz doğmamış çocuk
şöhret
şişko (argo)
ahmak kimse
hukuki şahıs
sözcüklerin konuşan şahsı belirten şekilleri.
“ I, me, we, us are first person pronouns.” İsim
ilk şahıs, mütekellim: dil bilgisinde konuşan şahsı gösteren adıl, fiil, vb.. İsim
özürlü kimse
aceleci
ermiş
kötü şöhretli adam
şahsen, bizzat.
Give it to him in person: Bizzat kendisine ver.
(US) medeni haklarından mahrum kılınan şahıs
nüfuz sahibi
torpil (argo)
masum görünüşlü kişi
akıl hastası İsim
temyiz kudreti olmayan şahıs
kapalı kutu
önemsiz kişi
sigortalı şahıs
aydın kişi
sorumsuz şahıs
(US) tüzel kişi
tüzel kişi İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
malumat sahibi
laik kimse
meslekten olmayan İsim
laik kişi
alaylı İsim
hükmi şahıs
tüzel kişi İsim, Hukuk
ters huylu
şikâyetçi
mızmız
bakımcı
kayıp şahıs
gerçek şahıs
gerçek kişi
hakiki şahıs
istihdam edilmeyen
ihtiyar
meclis dışındaki kimse
adam başına
kişi başı İsim
gerçek şahıs
gerçek kişi
fukara
hoş şahsiyet
özel şahıs
imtiyazlı kişi
himaye altındaki çocuk
egemen bir devletin temsilcisi
uzman kişi
ters adam
hakiki şahıs
gerçek kişi
ihbarda bulunan şahıs
yerleşik kişi
tekaüt
evliya gibi
satış elemanı İsim, Ticaret
serbest meslek sahibi
serbest çalışan kişi
(US) dikkafalı adam
hasta adam
hasta
basit kişi
sıradan kişi
bekar kişi
bekâr kişi
bekâr
uyruksuz
vatandaşlığını yitiren kişi
tabiyetsiz
üstün kişi
kuşku uyandıran şahıs
kabiliyet sahibi
üçüncü şahıs.
sabit bir ikametgâhı olmayan şahıs
dümenci
tanınmayan şahıs
yetkisiz kişi
yetkili olmayan kişi
yetkisiz şahıs
istenmeyen kişi
işe alınamayacak şahıs
işsiz şahıs
inatçı
sivri başlı
serkeş
aranan şahıs
aranan şahıs (suçlu
(US) aynı ırktan kimse
delikanlı
(Br) genç
mahkeme huzuruna çıkan şahıs
veznedar
itham edilen kişi
töhmet altındaki kişi
suçlu kişi
ilgili kişi
mahkûm olan şahıs
hüküm giyen şahıs
borçlunun muayyen eşyaları üzerinde kanun veya sözleşme gereğince alacaklının kullandığı rehin veya hapis hakkı
çalıştırılan şahıs
istihdam edilen şahıs
hak sahibi şahıs
mağdur şahıs
sigortalı şahıs
ilgili şahıs
devletlerarası hukuk şahsiyeti
öldürülen şahıs
kendisine ihbarda bulunulan şahıs
bir kişi tarafından bir yıl içinde yapılan işe eşit iş birimi
ruhban sınıfına mensup olmayan İsim, Din ve İnanç