1. Geçişli Fiil düzeltmek, islâh etmek, düzene sokmak, reform yapmak.
 2. Geçişli Fiil ahlâkını düzeltmek, kötü huylardan vazgeç(ir)mek, yola getirmek/gelmek, islâh olmak, nefsini islâh etmek.

  Prisons should try to reform criminals instead of just punishing them.
 3. Geçişli Fiil kötülüğe/suiistimale son vermek.
 4. Geçişli Fiil yeni şekle sokmak, şeklini yenilemek, yeniden teşkil etmek/düzene koymak.
 5. İsim düzeltme, islâh, düzene sokma, reform, kötülükleri/ahlâksızlıkları düzelterek yeni bir yönetim kurma.

  The new government put through many reforms.
 6. İsim ahlâkını düzeltme, kötü huylardan vazgeç(ir)me, yola getirme/gelme, islâh olma, nefsini islâh etme.
idari reform
tarım reformu
tarım reformu
tarım reformu
devrimden yana olmak Fiil
reformlara çok hiddetlenmek Fiil
bütçe reformu
takvim reformu
reform yapmak Fiil
anayasal reform
anayasa reformu
para reformu
amortisman reformu
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
boşanma kanunu reformu
ekonomik reform İsim
eğitim reformu İsim
seçim reformu
mali reform
finansal reform
vergi reformu
devrimci
reformlara düşman
gelir vergisi reformu
bir reform başlatmak Fiil
sigorta reformu
yargı reformu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
adli reform
sendika reformu İsim
toprak reformu, topraksız çiftçiye toprak dağıtımını öngören hükümet programı. İsim
hukuk devrimi
belediye reformu
bir reformu başlatmak Fiil
patent kanunu reformu
ceza reformu
ceza hukuku reformu
hapishane reformu
köklü reform
radikal reform
vergi reformu
bütün reform çabalarını engellemek Fiil
toplumsal reform İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sosyal reform İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(US) sosyal sigorta reformu
imlâ reformu.
eğitim reformu
büyük reform
vergi reformu
köklü reform
köklü reform
sosyal yardım reformu
bir belgedeki biçimsel hatayı mahkeme kararıyla düzeltmek Fiil
Reform Yasası: İngilterede 1832'de kabul edilen seçim yasası. İsim
bir suiistimali düzeltmek Fiil
bir yönetimi ıslah etmek Fiil
(US) bir belge düzenlemek Fiil
Reform Yasası: İngilterede 1832'de kabul edilen seçim yasası. İsim
reform çabaları İsim
öğretme yöntemlerinde reform
reform paketi
reform programı
ıslahat programı
reform programı
küçükler hapishanesi
(US) ıslahhane
reform hareketinin başı
US vergi reformu tasarısı
vergi reform mevzuatı
vergi reformu paketi
 1. reform
 2. reformation
depreciation reform
constitutional reform
municipal reform
divorce law reform
budgetary reform
penal reform
penal reform
education reform İsim
study reform
prison reform
currency reform
patent reform
electoral reform
labor reform İsim
insurance reform
social security reform
welfare reform
calendar reform
agriculture reform
agricultural reform
land reform
fiscal reform
rating reform
tax reform
judicial reform İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
judicial reform
constitutional reform
sweeping reform
economic reform İsim
financial reform
administrative reform
radical reform
thorough reform
trenchout reform
financial reform
reform in teaching methods
radical reform
social reform İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
social reform İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
reform efforts İsim
leading spirit of the reform movement
reform bill
reform package
reform program (me
reform program me
reform bill İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
to carry out a reform Fiil
to reform Fiil
to initiate a reform Fiil
to set back all efforts at reform Fiil
tax reform legislation
tax proposal

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir şeydeki aksaklık ve eksikleri düzelterek ... yapılan işler, yenilikler, ıslâhat