i'll bet my bottom dollar that

  1. muhakkak ki, son lirama bahse girerim ki.