article

 1. Noun, Law madde
 2. makale, fıkra, belirli bir konuda yazılmış yazı.
  leading article: başmakale.
 3. madde.
  article of food: besin/gıda maddesi.
  articles of clothing: giyecek maddesi.
 4. nesne, şey.
  What is that article? Nedir bu?
 5. kişi, şahıs, kimse, yaratık, mahlûk.
  Who's that cute article over there? Oradaki sevimli mahlûk kimdir?
 6. Grammar tanımlık, harfi tarif.
  definite article: belirli tanımlık (İngilizcede
  the).
  indefinite
  article: belirsiz tanımlık (İngilizcede
  a, an).
 7. (yasa/kanun/tüzük/sözleşme vb. için) madde.
  articles: akide, mukavele, anatüzük, esas nizamname.

  article of apprenticeship: usta-çırak sözleşmesi.
  article of association/incorporation: şirket mukavelenamesi.
  article of faith: akide, iman edilen şey.
  articles of war: askerî ceza kanunu.
  ship's article:
  den. hizmet sözleşmesi.
 8. eşya, parça.
 9. kritik an.
  the article of death: ölüm ânı.
 10. madde madde zikretmek/saymak.
  They articled his alleged crimes: Onun sanık olduğu cinayetleri madde madde saydılar.
 11. sözleşme yapmak, sözleşmeye/mukaveleye bağlamak.
 12. hizmet özleşmesi yapmak.
  I am articled to a firm of lawyers: Bir avukatlık firması ile sözleşmem var.
 13. article against: (kanun maddesi zikrederek) suçlandırmak, itham etmek.
ek madde Noun, Law
tadil eden madde
bir mal tükenmiş olmak Verb
bir malın mevcudu bulunmamak Verb
belirli bir marka altında satışa sunulan ürün
ambalajsız mal
rağbet gören mal
bir mal (depoda) bulundurmak Verb
değersiz makale
işporta malı
ucuz mal
(Br) borsa haberi
makale ile katkıda bulunmak Verb
yer darlığından bir makaleyi gazeteye koymamak Verb
yer darlığından gazeteye konulamayan makale
bir makaleyi kısaltmak Verb
bir makaleye tarih koymak Verb
sürümsüz mal
belli bir ürün ticareti yapmak Verb
belli bir malın ticaretini yapmak Verb
bozuk (kusurlu) mal
rağbet gören mal
yerli mal
eşya başına alınan gümrük vergisi
ihracat malı
ihraç malı
ihraç kalemi
dikkat çeken küçük ticari mal
fantezi kumaş
kusurlu mal
bir makaleyi başyazı olarak basmak Verb
başmakale
bir gazetede yayımlanan ana yazı
bir makaleye büyük yer verme
markalı mal
alameti farikalı mal
en iyi kalite mal
ufak armağan
bir malı muntazaman sipariş etmek Verb
kaliteli mal
kiralanmış eşya
ithal malı
kışkırtıcı gazete makalesi
kışkırtıcı makale
bir maddeye atıf
bir maddeye atıfta bulunmak Verb
depoda bir mal bulundurmak Verb
(a)
Brit. başmakale, (b) derginin en önemli makalesi.
bulunan eşya
lukata
kaybolan eşya
lüks eşya
dergi makalesi
bir eşyadan indirim yapmak Verb
bir maldan indirim yapmak Verb
bir makalenin bazı yerlerini çıkartmak Verb
fabrika malı ürün
fabrika mamulatı
menkul değerlerin pazarlanması
bir malın pazarlanması
para piyasası hakkında bilgilendirici yazı
gerekli madde
zaruri ihtiyaç maddesi Noun
gazete makalesi
tek fiyatlı ürün
sahipsiz eşya
sahte bir şeyi sahici gibi yutturmak Verb
telaş yaratan gazete makalesi
patentli mal
patentli mal
patentli marka
patent ürün
markalı mal
parça başı Adverb
şahıs malı
rehinli eşya
önceki madde
önce ki madde
fiyatı sabit eşya
patentli tekelden satılan mal
geçici madde Noun, Law
geçici hüküm Noun, Law
her bir malın üzerine bir fiyat koymak Verb
her malın üzerine bir fiyat koymak Verb
kayıp bir eşyayı bulmak Verb
kaybedilen bir şeyi ele geçirmek Verb
rehindeki bir eşyayı rehinden kurtarmak Verb
rehin edilen bir eşyayı geri almak Verb
kayıp bir eşyanın bulunup geri alınması
bir malın fiyatını indirmek Verb
taahhütlü (gönderilen) eşya
güvenilir mal
bir malı yeniden sipariş etmek Verb
bir maddenin kapsamını sınırlamak Verb
bir maddenin kapsamınr daraltmak Verb
birine acele makale yazdırmak Verb
mevsimsel mal
kullanılmış eşya
yarı bitmiş ürün
bir mala fiyat koymak Verb
bir mala fiyat koymak Verb
bir makaleyi kısaltmak Verb
mostralık mal
bir yazıya göz gezdirmek Verb
tek madde
bir mal üzerinde uzmanlaşmak Verb
standart ticari mal
bir makaleyi basılmadan önce son bir kez gözden geçirmek Verb
üstün kalite mal
bir makaleyi türlü gazetelerde aynı anda yayımlamak Verb
birçok gazetede aynı anda çıkan makale
aynı zamanda birden çok gazetede çıkan makale
vergiye tabi eşya
geçici madde
çıraklık dönemi
madde metni Noun, Law
üç sütunluk makale
üç sütunluk makale
(dükkânda) bir malın tükenmiş olması
bir makale hazırlayıvermek Verb
markalı eşya
Türk malı
satılamaz mal
kullanım nesnesi
değerli eşya
bu eşyayı satmıyoruz
makale yazmak Verb
bir denizciyi yolculuğa hazırlamak Verb
birine karşı ithamname hazırlamak Verb
ihraç eşyası Noun
ihraç maddeleri Noun
satılık eşya
madde numarası Noun, Law
sözleşme maddesi
vasat kalite mallar
tüketim eşyası Noun
giyecek eşyası Noun
elbise parçası Noun
her gün kullanılan mallar
her gün kullanılan mallar
kanıtlayıcı şey
yüksek kalite mallar
bir suçlamanın dayanağı
ithal eşyası Noun
bagaj eşyası Noun
ticari eşya
kanıtlayıcı şey
miras eşyası Noun
satın alınan mal
çabuk satılan mallar
üstün kalite mallar
değerli eşya
envanter eşyası Noun
birini bir suçla suçlamak Verb
bir malı paketleyerek satışa hazırlamak Verb
üçüncü maddenin hükümleri tahtında
kaliteli mallar
bir ambalajı yarı yarıya kısaltmak Verb
5 . ci madde'ye girmek Verb
5'inci maddeye girmek Verb
Madde 8 Paragraf 5 çerçevesi içine girmek Verb
birinin aleyhinde bir makale yazmak Verb
bir dergi yazısını birine atfetmek Verb
bir malı satılmak üzere sergilemek Verb
bir malı satılsın diye süsleyip püslemek Verb
bir malı stokta bulundurmak Verb
bir mala hasar vermek Verb
bir malı stokta bulundurmak Verb
bir mala satış etiketi yapıştırmak Verb
madde x' de yer alan amaçlar Noun
10'uncu maddenin uygulanmasını imkânsız kılmak Verb
... maddede belirtlen
piyasaya bir mal çıkarmak
piyasaya bir ürün çıkarmak Verb
piyasaya bir mal sürmek
bir makalenin tümünü basmak Verb
gemi görev yeri
gemi görev yerleri Noun
gazeteye bir makale vermek Verb