1. İsim, Hukuk madde
 2. makale, fıkra, belirli bir konuda yazılmış yazı.
  leading article: başmakale.
 3. madde.
  article of food: besin/gıda maddesi.
  articles of clothing: giyecek maddesi.
 4. nesne, şey.
  What is that article? Nedir bu?
 5. kişi, şahıs, kimse, yaratık, mahlûk.
  Who's that cute article over there? Oradaki sevimli mahlûk kimdir?
 6. Gramer tanımlık, harfi tarif.
  definite article: belirli tanımlık (İngilizcede
  the).
  indefinite
  article: belirsiz tanımlık (İngilizcede
  a, an).
 7. (yasa/kanun/tüzük/sözleşme vb. için) madde.
  articles: akide, mukavele, anatüzük, esas nizamname.

  article of apprenticeship: usta-çırak sözleşmesi.
  article of association/incorporation: şirket mukavelenamesi.
  article of faith: akide, iman edilen şey.
  articles of war: askerî ceza kanunu.
  ship's article:
  den. hizmet sözleşmesi.
 8. eşya, parça.
 9. kritik an.
  the article of death: ölüm ânı.
 10. madde madde zikretmek/saymak.
  They articled his alleged crimes: Onun sanık olduğu cinayetleri madde madde saydılar.
 11. sözleşme yapmak, sözleşmeye/mukaveleye bağlamak.
 12. hizmet özleşmesi yapmak.
  I am articled to a firm of lawyers: Bir avukatlık firması ile sözleşmem var.
 13. article against: (kanun maddesi zikrederek) suçlandırmak, itham etmek.
ek madde İsim, Hukuk
tadil eden madde
bir mal tükenmiş olmak Fiil
bir malın mevcudu bulunmamak Fiil
belirli bir marka altında satışa sunulan ürün
ambalajsız mal
rağbet gören mal
bir mal (depoda) bulundurmak Fiil
değersiz makale
işporta malı
ucuz mal
(Br) borsa haberi
makale ile katkıda bulunmak Fiil
yer darlığından bir makaleyi gazeteye koymamak Fiil
yer darlığından gazeteye konulamayan makale
bir makaleyi kısaltmak Fiil
bir makaleye tarih koymak Fiil
sürümsüz mal
belli bir ürün ticareti yapmak Fiil
belli bir malın ticaretini yapmak Fiil
bozuk (kusurlu) mal
rağbet gören mal
yerli mal
eşya başına alınan gümrük vergisi
ihracat malı
ihraç malı
ihraç kalemi
dikkat çeken küçük ticari mal
fantezi kumaş
kusurlu mal
bir makaleyi başyazı olarak basmak Fiil
başmakale
bir gazetede yayımlanan ana yazı
bir makaleye büyük yer verme
markalı mal
alameti farikalı mal
en iyi kalite mal
ufak armağan
bir malı muntazaman sipariş etmek Fiil
kaliteli mal
kiralanmış eşya
ithal malı
kışkırtıcı gazete makalesi
kışkırtıcı makale
bir maddeye atıf
bir maddeye atıfta bulunmak Fiil
depoda bir mal bulundurmak Fiil
(a)
Brit. başmakale, (b) derginin en önemli makalesi.
bulunan eşya
lukata
kaybolan eşya
lüks eşya
dergi makalesi
bir eşyadan indirim yapmak Fiil
bir maldan indirim yapmak Fiil
bir makalenin bazı yerlerini çıkartmak Fiil
fabrika malı ürün
fabrika mamulatı
menkul değerlerin pazarlanması
bir malın pazarlanması
para piyasası hakkında bilgilendirici yazı
gerekli madde
zaruri ihtiyaç maddesi İsim
gazete makalesi
tek fiyatlı ürün
sahipsiz eşya
sahte bir şeyi sahici gibi yutturmak Fiil
telaş yaratan gazete makalesi
patentli mal
patentli mal
patentli marka
patent ürün
markalı mal
parça başı Zarf
şahıs malı
rehinli eşya
önceki madde
önce ki madde
fiyatı sabit eşya
patentli tekelden satılan mal
geçici madde İsim, Hukuk
geçici hüküm İsim, Hukuk
her bir malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
her malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
kayıp bir eşyayı bulmak Fiil
kaybedilen bir şeyi ele geçirmek Fiil
rehindeki bir eşyayı rehinden kurtarmak Fiil
rehin edilen bir eşyayı geri almak Fiil
kayıp bir eşyanın bulunup geri alınması
bir malın fiyatını indirmek Fiil
taahhütlü (gönderilen) eşya
güvenilir mal
bir malı yeniden sipariş etmek Fiil
bir maddenin kapsamını sınırlamak Fiil
bir maddenin kapsamınr daraltmak Fiil
birine acele makale yazdırmak Fiil
mevsimsel mal
kullanılmış eşya
yarı bitmiş ürün
bir mala fiyat koymak Fiil
bir mala fiyat koymak Fiil
bir makaleyi kısaltmak Fiil
mostralık mal
bir yazıya göz gezdirmek Fiil
tek madde
bir mal üzerinde uzmanlaşmak Fiil
standart ticari mal
bir makaleyi basılmadan önce son bir kez gözden geçirmek Fiil
üstün kalite mal
bir makaleyi türlü gazetelerde aynı anda yayımlamak Fiil
birçok gazetede aynı anda çıkan makale
aynı zamanda birden çok gazetede çıkan makale
vergiye tabi eşya
geçici madde
çıraklık dönemi
madde metni İsim, Hukuk
üç sütunluk makale
üç sütunluk makale
(dükkânda) bir malın tükenmiş olması
bir makale hazırlayıvermek Fiil
markalı eşya
Türk malı
satılamaz mal
kullanım nesnesi
değerli eşya
bu eşyayı satmıyoruz
makale yazmak Fiil
bir denizciyi yolculuğa hazırlamak Fiil
birine karşı ithamname hazırlamak Fiil
ihraç eşyası İsim
ihraç maddeleri İsim
satılık eşya
madde numarası İsim, Hukuk
sözleşme maddesi
vasat kalite mallar
tüketim eşyası İsim
giyecek eşyası İsim
elbise parçası İsim
her gün kullanılan mallar
her gün kullanılan mallar
kanıtlayıcı şey
yüksek kalite mallar
bir suçlamanın dayanağı
ithal eşyası İsim
bagaj eşyası İsim
ticari eşya
kanıtlayıcı şey
miras eşyası İsim
satın alınan mal
çabuk satılan mallar
üstün kalite mallar
değerli eşya
envanter eşyası İsim
birini bir suçla suçlamak Fiil
bir malı paketleyerek satışa hazırlamak Fiil
üçüncü maddenin hükümleri tahtında
kaliteli mallar
bir ambalajı yarı yarıya kısaltmak Fiil
5 . ci madde'ye girmek Fiil
5'inci maddeye girmek Fiil
Madde 8 Paragraf 5 çerçevesi içine girmek Fiil
birinin aleyhinde bir makale yazmak Fiil
bir dergi yazısını birine atfetmek Fiil
bir malı satılmak üzere sergilemek Fiil
bir malı satılsın diye süsleyip püslemek Fiil
bir malı stokta bulundurmak Fiil
bir mala hasar vermek Fiil
bir malı stokta bulundurmak Fiil
bir mala satış etiketi yapıştırmak Fiil
madde x' de yer alan amaçlar İsim
10'uncu maddenin uygulanmasını imkânsız kılmak Fiil
... maddede belirtlen
piyasaya bir mal çıkarmak
piyasaya bir ürün çıkarmak Fiil
piyasaya bir mal sürmek
bir makalenin tümünü basmak Fiil
gemi görev yeri
gemi görev yerleri İsim
gazeteye bir makale vermek Fiil