association

 1. Noun, Education-Training çağrışım
 2. Noun, Civil Law dernek
 3. Noun cemiyet
 4. Noun birlik, cemiyet, dernek, örgüt, kooperatif.
  to form an association: dernek/cemiyet/örgüt kurmak.
 5. Noun birleşme, ortaklık.
  My association with that firm did not last long.
  I am working in association
  with another person: Başka birisiyle ortak olarak çalışıyorum.
 6. Noun ilişki, münasebet, arkadaşlık.
  to form associations: ilişki kurmak.
  Their close association
  did not last long: Yakın arkadaşlıkları uzun sürmedi.
 7. Noun iştirak, bağlantı, irtibat, rabıta.
  association fiber: bağlantı siniri.
 8. Noun hatıra, anı.
  land full of historic association: tarihî anılarla dolu ülke.
 9. Noun, Psychology çağrışım, tedai.
  association by contiguity: bitişiklik çağrışımı.
  association of ideas: çağrışım, tedai.
 10. Noun, Geography topluluk.
Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme Noun, International Law
bir derneğe üye olmak Verb
bir sendikaya üye olmak Verb
tarım derneği
tarım derneği
mezunlar derneği Noun, Education-Training
anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hakeme başvurmayı teşvik için 1926'da kurulmuş kamu yararına çalışan özel kuruluş
kuruluş sözleşmesi
şirket mukavelenamesi
esas sözleşme
şirket sözleşmesi
şirket ana sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket esas sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket statüsü
esas mukavelename Noun, Law
ana sözleşme Noun, Law
Otomobil Turing Kulübü
bankalar birliği
(Br) bankalar birliği
bankalar birliği
(US) baro (belli bir bölgede mesleklerini icra eden avukatların oluşturdukları mesleki birlik
barolar birliği
baro Noun, Law
hayır derneği
yardımlaşma derneği
yardımlaşma kurumu: hastalık, ölüm gibi olağanüstü hallerde üyelerine yardım sağlamak maksadıyla kurulmuş cemiyet.
kamu yararına çalışan dernek
yardımsever derneği
hayır derneği
marka çağrışımı (belirli bir markanın aynı ürün kategorisi ile bağlantısı
marka çağırışımı
yapı ve kredi kurumu, yapı kooperatifi.
ticaret birliği
iş ortaklığı
mübayaa birliği
otomobil turing kulübü
şirket sözleşmesi
çocuk derneği Noun
toplu iş sözleşmesi birliği
madenkömürü işletmesi işveren sendikası Noun
ticaret birliği
seçmenler derneği
tüketici derneği
komşuluk birliği
Müteahhitler Derneği
alım kooperatifi
(US) alım kooperatifi
satın alım kooperatifi
yardımlaşma derneği
Şirket Kuruluş Bildirgesi
derneğin feshi Noun, Management
memurlar derneği
işçi derneği
işçi derneği
işverenler derneği
işverenler derneği
işverenler derneği
işçi derneği
girişimciler derneği
dernekleşme Noun, Management
dernek kuruluşu Noun, Management
(US) ihracatçılar birliği
çiftçiler derneği
(Br) Finans Kurumları Birliği (belli başlı finans kurumlarının katılmasıyla hükümet karşısında menfaatlerini
korumak amacıyla kurulmuş örgüt
ilk yardım derneği
ilkyardım derneği
(US) Yabancı Kredi Sigorta Şirketi
dernek kurmak Verb
dernek kurucuları Noun, Management
kardeşlik cemiyeti: ortak amaçlarına erişmek, ortak çıkarlarını korumak için erkekler arasında kurulan cemiyet.
serbest çağrışım Noun, Psychology
iki ya da daha çok ülke arasında yapılan ve aralarında dolaşan mallar üzerinden vergi alınmasını sağlayan anlaşma
dernek kurma özgürlüğü
dernek kurma hürriyeti
sendikalılaşma hürriyeti
örgütlenme özgürlüğü Noun, Rights-Freedoms
(US) garanti sigortası birliği
(Br) konut yapım kooperatifi
konut yapım kooperatifi
(US) sanayiciler derneği
sanayiciler derneği
sanayiciler derneği
Uluslararası Oteller Birliği
bir derneğe katılmak Verb
adli dernek Noun, Law
sendika araştırma kurumu Noun
esnaf ve sanatkârlar derneği
kredi sandığı
pazarlama birliği
bir derneğin üyesi
dernek mensubu
(US) resmen tescil edilmemiş dernek
şirket kuruluş senedi
(Br) şirket kuruluş senedi
esas kuruluş sözleşmesinin maddelerinin tadili Noun
esas kuruluş sözleşmesi maddelerinin tadili Noun
dayanışma derneği
dayanışma derneği
yardımlaşma derneği
kamu yararına çalışan dernek
kamu yararına çalışan dernek
kâr amacı gütmeyen dernek
esas sözleşmenin maddelerine uymak
esas sözleşme maddeleri Noun
veliler ve öğretmenlerden oluşan dernek
okul-aile birliği.
okul aile birliği Noun, Education-Training
basın kurumu
fiyat karteli
üretici derneği
üreticiler derneği
meslek odası Noun
mesleki dernek
mesleki birlik
kâr amacı güden dernek
(Br) özel hastalık sandığı
kamu yararına dernek Noun, Civil Law
halk ilişkiler derneği
kamu yararına çalışan dernek Noun, Law
kamuya yararlı dernek Noun, Law
umumi menfaate hadim cemiyet Noun, Law
ortaklığın gayesi
derneğin amacı Noun, Management
bölgesel dernek
dernek kurma hakkı
dernek kurmak hakkı
sigorta şirketlerinin çıkarlarını korumak için kurulmuş olan ancak kurtarma yapmayan birlik
kurtarma işleri yapan şirket
kurtarma işleri yapan özel gemi ve malzemelere sahip şirket
(US) hisse senedi simsarlar birliği
bir derneğin statüsü
tarife birliği
kiracılar birliği
kiracılar birliği
kızılay cemiyeti
ticaret birliği
meslek birliği
amacı ticari olmayan tüzel kişi
seçmenler birliği
sosyal yardım derneği
toptancılar birliği
bir dernekten çekilmek Verb
dernekten ayrılmak Verb
dünya birliği
gençlik talebe yurdu
dernek işleri Noun, Management
birleşme birleşim sözleşmesi
birleşme sözleşmesi
ortaklık anlaşmaları Noun
dernek yönetim kurulu Noun, Management
dernek organları Noun, Management
dernek tüzüğü Noun, Law
anlaşmaya katılma klozu
ortaklık komitesi
(AT) ortaklık konseyi (AT ile üçüncü ülkelerin ortaklık ilişkilerinde en üst yetkili organ
ortaklık konseyi
dernek çalışanı Noun, Management
dernek sandığı Noun, Management
dernekler denetçisi Noun, Management
ortaklık kurumları Noun
dernek lokali Noun, Management
dernek üyeliği Noun, Management
bankalar birliği
işverenler derneği
teşebbüslerin birleşme birleşimsi
işletmeler birliği
fikir çağrışımı
teşebbüs birliği Noun, Competition Law
dernek görevlileri Noun, Management
dernek yöneticisi Noun, Management
dernek temsilcileri Noun, Management
dernek yetkilileri Noun, Management
birlik başkanı
dernek malı
dernek saymanı Noun, Management
dernek giderleri Noun, Management
dernek fonları Noun
dernek merkezi Noun, Management
dernek binası Noun, Management
afrika merkez bankaları birliği
baro başkanı Noun, Law
serbest çağrışım yöntemiyle yapılan söyleşi
Uluslararası Üniversiteler Birliği
okul aile birliği Noun, Education-Training
kâr amacı gütmeyen bir birliğin hesabı
Dünya Seyahat Acenteleri Birliği