association

 1. İsim, Eğitim çağrışım
 2. İsim, Medeni Hukuk dernek
 3. İsim cemiyet
 4. İsim birlik, cemiyet, dernek, örgüt, kooperatif.
  to form an association: dernek/cemiyet/örgüt kurmak.
 5. İsim birleşme, ortaklık.
  My association with that firm did not last long.
  I am working in association
  with another person: Başka birisiyle ortak olarak çalışıyorum.
 6. İsim ilişki, münasebet, arkadaşlık.
  to form associations: ilişki kurmak.
  Their close association
  did not last long: Yakın arkadaşlıkları uzun sürmedi.
 7. İsim iştirak, bağlantı, irtibat, rabıta.
  association fiber: bağlantı siniri.
 8. İsim hatıra, anı.
  land full of historic association: tarihî anılarla dolu ülke.
 9. İsim, Psikoloji çağrışım, tedai.
  association by contiguity: bitişiklik çağrışımı.
  association of ideas: çağrışım, tedai.
 10. İsim, Coğrafya topluluk.
Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
bir derneğe üye olmak Fiil
bir sendikaya üye olmak Fiil
tarım derneği
tarım derneği
mezunlar derneği İsim, Eğitim
anlaşmazlıkların çözümlenmesinde hakeme başvurmayı teşvik için 1926'da kurulmuş kamu yararına çalışan özel kuruluş
kuruluş sözleşmesi
şirket mukavelenamesi
esas sözleşme
şirket sözleşmesi
şirket ana sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket esas sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket statüsü
esas mukavelename İsim, Hukuk
ana sözleşme İsim, Hukuk
Otomobil Turing Kulübü
bankalar birliği
(Br) bankalar birliği
bankalar birliği
(US) baro (belli bir bölgede mesleklerini icra eden avukatların oluşturdukları mesleki birlik
barolar birliği
baro İsim, Hukuk
hayır derneği
yardımlaşma derneği
yardımlaşma kurumu: hastalık, ölüm gibi olağanüstü hallerde üyelerine yardım sağlamak maksadıyla kurulmuş cemiyet.
kamu yararına çalışan dernek
yardımsever derneği
hayır derneği
marka çağrışımı (belirli bir markanın aynı ürün kategorisi ile bağlantısı
marka çağırışımı
yapı ve kredi kurumu, yapı kooperatifi.
ticaret birliği
iş ortaklığı
mübayaa birliği
otomobil turing kulübü
şirket sözleşmesi
çocuk derneği İsim
toplu iş sözleşmesi birliği
madenkömürü işletmesi işveren sendikası İsim
ticaret birliği
seçmenler derneği
tüketici derneği
komşuluk birliği
Müteahhitler Derneği
alım kooperatifi
(US) alım kooperatifi
satın alım kooperatifi
yardımlaşma derneği
Şirket Kuruluş Bildirgesi
derneğin feshi İsim, İşletme
memurlar derneği
işçi derneği
işçi derneği
işverenler derneği
işverenler derneği
işverenler derneği
işçi derneği
girişimciler derneği
dernekleşme İsim, İşletme
dernek kuruluşu İsim, İşletme
(US) ihracatçılar birliği
çiftçiler derneği
(Br) Finans Kurumları Birliği (belli başlı finans kurumlarının katılmasıyla hükümet karşısında menfaatlerini
korumak amacıyla kurulmuş örgüt
ilk yardım derneği
ilkyardım derneği
(US) Yabancı Kredi Sigorta Şirketi
dernek kurmak Fiil
dernek kurucuları İsim, İşletme
kardeşlik cemiyeti: ortak amaçlarına erişmek, ortak çıkarlarını korumak için erkekler arasında kurulan cemiyet.
serbest çağrışım İsim, Psikoloji
iki ya da daha çok ülke arasında yapılan ve aralarında dolaşan mallar üzerinden vergi alınmasını sağlayan anlaşma
dernek kurma özgürlüğü
dernek kurma hürriyeti
sendikalılaşma hürriyeti
örgütlenme özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
(US) garanti sigortası birliği
(Br) konut yapım kooperatifi
konut yapım kooperatifi
Uluslararası Oteller Birliği
(US) sanayiciler derneği
sanayiciler derneği
sanayiciler derneği
bir derneğe katılmak Fiil
adli dernek İsim, Hukuk
sendika araştırma kurumu İsim
esnaf ve sanatkârlar derneği
kredi sandığı
pazarlama birliği
bir derneğin üyesi
dernek mensubu
(US) resmen tescil edilmemiş dernek
şirket kuruluş senedi
(Br) şirket kuruluş senedi
esas kuruluş sözleşmesinin maddelerinin tadili İsim
esas kuruluş sözleşmesi maddelerinin tadili İsim
dayanışma derneği
dayanışma derneği
yardımlaşma derneği
kamu yararına çalışan dernek
kamu yararına çalışan dernek
kâr amacı gütmeyen dernek
esas sözleşmenin maddelerine uymak
esas sözleşme maddeleri İsim
veliler ve öğretmenlerden oluşan dernek
okul-aile birliği.
okul aile birliği İsim, Eğitim
basın kurumu
fiyat karteli
üretici derneği
üreticiler derneği
meslek odası İsim
mesleki dernek
mesleki birlik
kâr amacı güden dernek
(Br) özel hastalık sandığı
kamu yararına dernek İsim, Medeni Hukuk
halk ilişkiler derneği
kamu yararına çalışan dernek İsim, Hukuk
kamuya yararlı dernek İsim, Hukuk
umumi menfaate hadim cemiyet İsim, Hukuk
ortaklığın gayesi
derneğin amacı İsim, İşletme
bölgesel dernek
dernek kurma hakkı
dernek kurmak hakkı
sigorta şirketlerinin çıkarlarını korumak için kurulmuş olan ancak kurtarma yapmayan birlik
kurtarma işleri yapan şirket
kurtarma işleri yapan özel gemi ve malzemelere sahip şirket
(US) hisse senedi simsarlar birliği
bir derneğin statüsü
tarife birliği
kiracılar birliği
kiracılar birliği
kızılay cemiyeti
ticaret birliği
meslek birliği
amacı ticari olmayan tüzel kişi
seçmenler birliği
sosyal yardım derneği
toptancılar birliği
bir dernekten çekilmek Fiil
dernekten ayrılmak Fiil
dünya birliği
gençlik talebe yurdu
dernek işleri İsim, İşletme
birleşme birleşim sözleşmesi
birleşme sözleşmesi
ortaklık anlaşmaları İsim
dernek yönetim kurulu İsim, İşletme
dernek organları İsim, İşletme
dernek tüzüğü İsim, Hukuk
anlaşmaya katılma klozu
ortaklık komitesi
(AT) ortaklık konseyi (AT ile üçüncü ülkelerin ortaklık ilişkilerinde en üst yetkili organ
ortaklık konseyi
dernek çalışanı İsim, İşletme
dernek sandığı İsim, İşletme
dernekler denetçisi İsim, İşletme
ortaklık kurumları İsim
dernek lokali İsim, İşletme
dernek üyeliği İsim, İşletme
bankalar birliği
işverenler derneği
teşebbüslerin birleşme birleşimsi
işletmeler birliği
fikir çağrışımı
teşebbüs birliği İsim, Rekabet Hukuku
dernek görevlileri İsim, İşletme
dernek yöneticisi İsim, İşletme
dernek temsilcileri İsim, İşletme
dernek yetkilileri İsim, İşletme
birlik başkanı
dernek malı
dernek saymanı İsim, İşletme
dernek giderleri İsim, İşletme
dernek fonları İsim
dernek merkezi İsim, İşletme
dernek binası İsim, İşletme
afrika merkez bankaları birliği
baro başkanı İsim, Hukuk
serbest çağrışım yöntemiyle yapılan söyleşi
Uluslararası Üniversiteler Birliği
okul aile birliği İsim, Eğitim
kâr amacı gütmeyen bir birliğin hesabı
Dünya Seyahat Acenteleri Birliği