basic principles of the economy

  1. Noun ekonominin ana ilkeleri
  2. Noun ekonominin temel ilkeleri