drug therapy

  1. Noun, Pharmacology ilaç tedavisi
  2. Noun, Pharmacology ilaçla tedavi