exhaust

 1. Verb (son derece) yormak, bitap/takatsiz düşürmek, bitkin hale getirmek, kuvvetini tüketmek.
  I'm exhausted
  by overwork. What an exhausting day! I'm completely exhausted.
 2. Verb tüketmek, bitirmek.
  to exhaust one's money. We exhausted our funds in a week. My patience is exhausted.
 3. Verb (kapalı kaptan) gaz çık(ar)mak/kaç(ır)mak.
  Gases from an automobile exhaust through a pipe. to exhaust the air in a jar.
 4. Verb su vb.) boşaltmak.
  to exhaust a well.
 5. Verb iyice/ayrıntılarıyla incelemek, inceden inceye tetkik etmek.
  to exhaust a subject: bir konuyu
  ayrıntılarıyla incelemek.
  Her book about the tulips exhausted the subject.
 6. Verb bütün olanakları denemek, her çareye başvurmak.
 7. Verb eriyebilen/müessir maddeleri içinden çıkarmak.
 8. Verb bütün kaynakları tüketmek, fakir düşürmek, kısırlaştırmak.
  The long war exhausted the country. to exhaust the soil.
 9. Noun, Machines dışatım, egzoz, (yanmış gaz, buhar vb.) dışarı atma
  . exhaust manifold: dışatım döşemi.
 10. Noun (dışarı atılan/çıkarılan) duman, gaz, buhar.
 11. Noun
  exhaust pipe ile ayni anlama gelir. dışatım/egzoz borusu: (gazı/buharı) dışarı atan düzen.
 12. Noun (kapalı bir yerdeki dumanı, kokuyu, tozlu havayı vb.) boşaltma düzeni.
 13. Noun (bkz: exhaustion )
iç hukuk yollarının tüketilmesi Noun, Rights-Freedoms
oto egzozu
otomobil egzozu
otomobil egzosu Noun
kotayı bitirmek Verb
bir kotayı bitirmek Verb
bir konuyu ayrıntılarıyla incelemek Verb
egzos rondelası
çürük gaz kutusu
egzoz kutusu
egzos kutusu
egzoz freni Noun, Transport
çürük gaz kutusu
egzoz kontrolü
çürük gaz kesme
çürük gaz kesme sürgüsü
egzos patlaması
egzoz emisyonu Noun, Transport
aspiratör
dışarı atma körüğü
egzoz gazı Noun, Transport
egzoz gaz geri dönüşü Noun, Transport
egzoz gazı geri dönüşü Noun, Transport
boşaltma boru hattı
egzoz ses kesici
egzos susturucusu Noun, Transport
sürücü lüle
çok çalışmasıyla kendini yormak Verb
çürük gaz kanalı
exhaust ile ayni anlama gelir. dışatım/egzoz borusu: (gazı/buharı) dışarı atan düzen.
birinin sabrını tüketmek Verb
birinin sabır brııni tüketmek Verb
egzos susturucusu
egzoz susturucusu
egzoz dumanı Noun, Transport
egzoz dumanı pusluluğu Noun, Transport
egzoz istimi
egzos supabı
egzos rakoru
akreditifin tutarını tüketmek Verb
toprağı aşırı derecede işletmek Verb
çareleri tüketmek Verb
toprağı yormak Verb
bir kuyudaki suyu boşaltmak Verb
boşaltma sübabı
boşaltmak valfı