expenditure

  1. Noun sarf
  2. Noun harcama, sarf(etme).
    Such a complicated enterprise requires the expenditure of much money, time and effort.
  3. Noun gider, masraf.
harcamaları paylaştırmak Verb
masraflarını kısmak Verb
masraflarını sınırlamak Verb
masraflarını makul sınırlar içinde tutmak Verb
harcamalarını makul sınırlar içinde tutmak Verb
harcamaları makul sınırlar içinde tutmak Verb
masraf kısmak Verb
masraflarını sınırlamak Verb
parasını iyi kullanmak Verb
masrafları kısmak Verb
gider ayarlamak Verb
giderlerini düzenlemek Verb
giderlerini ayarlamak Verb
parasını iyi kullanmak Verb
giderini gelirine uydurmak Verb
gelirinıgiderine uydurmak Verb
gider gelirine uydurmak Verb
cari harcamanın diğer bir adı
fiili harcama
fiili masraflar
fiili giderler
ilave harcama
dahili idari giderler
reklam masrafları Noun
toplam gider
toplam giderler
vergiden düşülebilecek masraf
önceden yapılan masraflar
sonradan alınacak paranın şimdiden harcanması
reklam giderlerini bütçelemek Verb
büyük para karşılığı
avarya parası
masrafları kısmak Verb
masraf kısmak Verb
temel harcamalar
devamlı gider
temel harcama
sermaye harcamasının diğer bir adı
bütçe harcamaları Noun
bürokratik harcama
sermaye yatırımı: sabit sermayeye yapılan ilâveler (yeni bir bina satınalma vb.). Noun
masrafların aktifleştirilmesi
masrafların aktifleştirilmesi
masrafları aktifleştirme
nakit harcama
kasa masrafı
ortak masraflar
müşterek masraflar
zorunlu harcama
füzyon masrafları Noun
tüketici harcaması
tüketici gideri
tüketim harcaması
tüketim harcamaları Noun
tüketim giderleri Noun
(US) şirket harcamaları Noun
şirket harcamaları Noun
masrafları kısmak Verb
cari giderler
parasal harcama
cari gider
cari harcama
savunma masrafları Noun
vergiden düşülemeyecek masraflar
eğitim giderleri Noun
eğitim giderleri Noun
tahmini giderler
masraf fazlası
döviz gideri
ilave gider
(US) devlet giderleri Noun
kamu harcaması
kamu harcamaları Noun
devlet harcaması
devlet giderleri Noun
hükümet harcaması
gittikçe artan masraf
ağır masraf
büyük masraf
masrafları kısmak Verb
konut yapımı giderleri Noun
gelir harcaması
artan masraf
masraf yapmak Verb
yapılan masraflar
dolaylı giderler
kuruluş harcamaları Noun
başlangıç gideri
faiz harcaması
dahili idari giderler
müdahale masrafları Noun
yatırım masrafları Noun
büyük masraf
büyük masraflar açmak Verb
bol harcama yapmak Verb
cömert harcamalar
yerel harcamalar
malzeme gideri
milli gider
milli giderler
gerekli masraf
net giderler
net gider
zorunlu olmayan harcama
bir defaya mahsus yapılan masraf
fevkalade giderler
olağanüstü harcamalar
arızi yapılan masraflar
büro giderleri Noun
işletme giderleri Noun
işletme giderleri Noun
sabit giderler
masrafları kısmak Verb
harcama tarzı
masrafların ortak karşılanması
üretken harcama
üretken harcama (ileride yararlar sağlama amacıyla hükümetin kamu hizmetleri , okullar , hastaneler , vb için yaptığı harcama
üretken harcama (devletin yol , bina vb gibi şeylere yaptığı harcamalar
(gelir vergisi beyannamesi) reklam ve propaganda giderleri Noun
propaganda , reklam giderleri Noun
reklam giderleri Noun
aşırı masraf
büyük masraf
masrafları kısmak Verb
kamu harcamaları Noun
kamu harcaması (ulusal borç için faizler , yol , okul , hastane ve konut vb için devlet harcamaları Noun
kamu harcaması
vergilemede masraf olarak öngörülen amortisman payı
vergilemede masraf olarak öngörülen amortisman payı
tahsil edilebilir harcama
geri alınabilir bir harcama
itfa masrafları Noun
düşen masraf meblağı
düşen masraf meblâğı
geri alınabilir masraf harcaması
taşınma masrafları Noun
onarım giderleri Noun
yedek parça masrafı
araştırma gideri
bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcama
bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcamalar
rutin harcamalar
alışılmış masraflar
yıkıcı masraflar Noun
yıkıcı masraf
masraftan tasarruf
(US) sosyal giderler
sosyal harcamalar
sosyal giderler
sosyal hizmet giderleri Noun
özel harcamalar
özel gider
devlet giderleri Noun
çeşitli giderler
vergi gideri
turist harcamaları Noun
bayram yolculuklarında yapılan harcamalar
turist harcaması
bildirilmiş harcamalar
transfer harcamaları Noun
amortismana tabi olmayan tedarik masrafları Noun
beklenmedik masraflar
savaş harcamaları Noun
savaş masrafları Noun
sosyal yardım gideri
sosyal refah harcamaları Noun
işletme giderleri Noun
işletme gideri
gider hesabı
gider bütçesi
masraf tavanı
masraf kurulu
masraf kontrolü
masraf kontrolu
masraf eğrisi
masraf kısma
masraflarda indirim
dönemsel harcama
devlet harcaması
personel giderleri Noun
harcama emri
gider yapısı
gider oranı
masraf hedefi
gider vergisi
harcama vergisi
harcama vergileri Noun
harcama vergileri (kişinin bir yıl içinde toplam mal ve hizmet tüketim harcamaları üzerinden alınan vergi
sermaye harcaması hesabı
sabit varlıkların amortismanlarını
sermaye harcamaları bütçesi
nakit harcama