financial

  1. Adjective mali
  2. Adjective malî, akçalı, maliyeye/paraya ait, maliye+, para+.
    financial operations: malî işlemler.
    financial
    year: malî yıl, bütçe yılı.
    financial adviser: maliye danışmanı, malî müşavir.
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler (NACE kodu: 66) Noun, Trades-Professions
Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 66.1) Noun, Trades-Professions
Finansal piyasaların yönetimi (NACE kodu: 66.11) Noun, Trades-Professions
mali durumunu gizlemek Verb
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Noun, Criminal Law
finansal kiralama Noun, Banking
leasing Noun, Banking
Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE kodu: K) Noun, Trades-Professions
mali varlıklar Noun, Accounting
Finansal kiralama (NACE kodu: 64.91) Noun, Trades-Professions
mali haklar Noun, IP Law
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64) Noun, Trades-Professions
mali açıdan Adverb, Banking
mali olarak Adverb, Banking
finansal açıdan Adverb, Banking
mali bakımdan Adverb, Banking
finansal bakımdan Adverb, Banking
finansal olarak Adverb, Banking
finansal durumu hakkında yanlış beyanda bulunmak Verb
mali durumu hakkında yanlış beyanda bulunmak Verb
mali güçlüklerle karşılaşmak Verb
mali güçlüklerden kurtulmak Verb
para kaybını telafi etmek Verb
Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 66.19) Noun, Trades-Professions
Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.99) Noun, Trades-Professions
mali işlerini düzene sokmak Verb
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar (NACE kodu: 64.3) Noun, Trades-Professions
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar (NACE kodu: 64.30) Noun, Trades-Professions
ödeme kabiliyeti
üretimde harcanan para ile değil de
finansman muhasebecisi
finansal muhasebe, mali muhasebe
genel muhasebe
işletmelerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerini konu alan muhasebe dalı
mali müşavir
mali danışman
mali konularda uzmanlaşmış , kredi bulan kuruluş
kredi komisyoncusu
mali temsilci
finans anlaşması
mali analiz
mali analist
finansal düzenleme
mali düzenleme
mali varlıklar Noun
mali ataşe
mali yetkililer
mali özerklik
mali destekçi
mali durumu
mali destekleme
mali esaslar Noun
parasal menfaat
finansal menfaat
finansal abluka
finansman bonosu Noun
mali yük
mali kapasite
mali keşmekeş
mali çevreler Noun
mali çöküş
mali batma
gazetede mali konuları işleyen sütunlar Noun
finans şirketi
etkinlik alanı
finansal tazminat
mali durum
finans toplantısı
parasal bağlantı
mali danışman
(AT) finansman hissesi
mali kontrol
mali denetçi
(US) bankalar ve sigorta şirketleri Noun
mali suçlar Noun, Law
mali buhran
mali bunalım
mali veriler
nakit borcu
finansman bölümü
mali ayrıntılar
mali yıkım
gümrük resmi
mali ekonomist
maliye ekonomisi
kötü mali durum
finans kuruluşu
finansman masrafları Noun
finansman gideri
finansman giderleri (bir işletmenin finanslama işlemlerinden doğan giderler Noun
finansman giderleri Noun, Accounting
mali işler uzmanı
mali etken
mali başarısızlık
finansman alanı
mali boşluk
finans el kitabı
mali engeller Noun
mali güçlükler
mali durum sağlığı
finans kurumu
mali enstrüman
sermaye payı
mali menfaat
finansal aracı kurum
karşılıklı sermaye ilişkisi
finansal yatırımlar
mali yatırım
mali işler konusunda yazı yazan gazeteci
finansal leasıng
mali mevzuat
mali sorumluluk
mali yük
kısa vadeli kredi
finans müdürü Noun, Management
mali konular Noun
mali olanaklar Noun
mali önlemler Noun
kredi monopolü
mali kuvvet
finansman ihtiyacı Noun, Banking
finansman ihtiyacı
borsa haberleri Noun
mali işlemler
(gazete) mali konulara ayrılan sayfa
finans haberleri gazetesi
mali konular içeren gazete
mali iştirak
sermayeye katılma
kötü mali durum
mali durum
mali iktidar
mali konularda dürüstlük
temettü
finansman projesi
karı-kocanın ortak malları Noun
malî protokol
mali sorun
finansal rasyolar Noun, Accounting
mali kayıtlar Noun
mali bakımdan belini doğrultma
mali reform
malî uygunluk
malî tüzük
finansal ilişki
mali rapor
yıllık rapor
finans bülteni
mali tablo
finansman ihtiyacı
mali ihtiyaçlar Noun
mali kaynaklar Noun
para kaynakları Noun
mali sorumluluk
mali tahditler Noun
müşkül finansal durum
mali risk
mali tasarruf
mali skandal
(milli gelir muhasebesi) finansman sektörü
mali sektör
kredi güvencesi
mali hizmet
mali izlenim
ihtiyaç durumu Noun
mali durum
ödeyebilir durumda olma
mali durumu sağlam olma
maliye uzmanı
mali sıkıntı
mali istikrar
mali durum Noun, Accounting
finansal durum
bir şirketin yıllık genel kurulundan önce hissedarlara verilen rapor
(Br) bütçe gerekçesi
mali tablo
mali tablolar, finansal tablolar Noun
mali istatistik
mali sıkıntılar Noun
mali güç Noun, Economics
mali yapı
mali başarı
finansman konsorsiyumu
finans konsorsiyumu
mali müzakereler Noun
mali deyim
mali yıkım
mali teftiş
finans dehası Noun
net değer
mali yıl
bütçe yılı; malî yıl
bütçe yılı
finansal borç