further

 1. Adverb daha ileri(ye)/uzağa/öteye.
  I'm too tired to go further. To go further and further south. They live
  a little further along the road.
 2. Adverb daha çok/fazla/ziyade, geniş ölçüde, ziyadesiyle.
  There is nothing further we can do: Daha fazla
  bir şey yapamayız (Yapabileceğimiz başka bir şey yok).
  We'll enquire further into this question tomorrow: Bu soruyu yarın geniş ölçüde inceleyeceğiz.
 3. Adverb ayrıca, bundan başka, buna ilâveten, üstelik.
  He said further that he would support us in any way
  he could. The house isn't big enough for us, and further, it's too far from the town.
 4. Adverb başka yer(d)e/taraf(t)a.
  You will have to look further than the village if you want to buy a really good radio set.
 5. Adjective daha uzak, öte.
  the further side of the street: sokağın öte tarafı.
 6. Adjective (daha) başka/fazla, daha çok, ek, ilâve.
  Have you any further questions to ask?
  further education

  Brit. yaşlıların eğitimi.
  The money would have had to be raised by further taxation: Ek vergilerle para sağlanacaktı.
 7. Adjective yeni, bundan başka, ayrıca.
 8. Transitive Verb ilerletmek, (gelişmesine/başarmasına) yardım etmek, desteklemek, teşvik etmek, her türlü imkânı/fırsatı/avantajı sağlamak.
artık, daha fazla.
I can't go any further: Daha fazla gidemem.
bir adım daha ileri gitmek Verb
daha fazla (sını yapmak/vermek/söylemek vb.).
I'll give you $20 for it, but I can't afford to go any further.
(birisinin) başından defolup gitmesini temenni etmek.
gına gelmek, usanmak, bıkmak, başından defolup gitmesini istemek.
She talked without stopping for
one hour, and I began to wish her further.
artık fazla zahmete girmeden
ilave avans
kredi artırma
bir kez daha incelemek Verb
ilave kopya
ilave teminat
daha ayrıntılı bilgi
ek ayrıntılı bilgi
başka güçlükler Noun
(Br) yüksek tahsil
yeniden yapılan duruşma
barış için çalışmak Verb
yeni bilgi
yeni bilgiler edinme
ilave talimat
yeni müzakereler
bir çekin yeniden ciro edilmesi
yeni müzakereler Noun
ötede
öteye
ileride ilerde
yeni siparişler Noun
yeni emirler Noun
ilave ayrıntılar Noun
müteakip ödemeler Noun
yeniden yapılan duruşma
birinin menfaatine yardım etmek Verb
(iş mektuplarında) -e ek olarak/ilâveten.
Further to our letter of May 5th, we are writing to confirm
that all arrangements for your journey are now complete.
Adposition
...'e istinaden Adverb
ileri eğitim
Dahası, ... Adverb
bütün ayrıntıları istemek Verb
yeni kredi talep etmek Verb
işlerin nasıl gelişeceğini beklemek Verb
ek iddiaları dışlamak Verb
satın alıcının gayrımenkül satıcısından makul olarak isteyebileceği ve uygulanmasının mükemmelleştirici
bazı fiillerin teminini öngören sözleşme
ek güvenceli mukavele
müteakip bir tebligata (bildiriye) kadar ertelemek Verb
müteakip bir tebligata kadar ertelemek Verb
mütemmim malumat için
tamamlayıcı bilgi için lütfen
bilgi niz ve gereğinin yapılması için
bilginiz ve gereğinin yapılması için
bir konuya yeniden eğilmek Verb
bir konuyu deşmek Verb
konuyu deşmek Verb
ayrıntılara girmek Verb
bir konuyu artık fazla deşmeden bırakmak Verb
ilişiği kalmamak Verb
yeni çatışma nedenleri yaratmak Verb
akıl ımdan bile geçmedi
daha yakından tanıma yınca
yeni haberlere kadar
ekonomiyi durgunluğa götürmek Verb
bir makineyi yeniden denemek Verb
başka kredi vermemek Verb
bir davayı yeniden tetkiki için temyiz mahkemesi tarafından kararı veren mahkemeye göndermek Verb
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Verb
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Verb
bir soruyu sonradan ele almak üzere ertelemek Verb
(öfke ile) reddetmek, haddini bildirmek.
I'll see him further first: Ben ona haddini bildiririm.
artık ilgilenmemek Verb
'da kanun tarafından öngörülmüştür
tamamlayıcı bilgi rica etme
yeni bir ihbara kadar
yeni bir duyuruya kadar
yeni bir talimata kadar
yeni bir talimata kadar
daha yakından tanıyınca
daha dikkatli bir incelemeden sonra
yeniden gözden geçirdikten sonra
konuyu daha fazla uzatmadan Adverb
konuyu fazla uzatmadan Adverb
konuyu uzatmadan Adverb
lafı uzatmadan Adverb
lafı daha fazla uzatmadan Adverb
lafı fazla uzatmadan Adverb
lafı kısa keserek Adverb
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Adverb
fazla zaman kaybetmeden
başka bir ihbarda bulunmaksızın