net assets

  1. Noun net aktifler
  2. Noun net varlıklar
  3. piyasa değerinden cari borçlar düşüldükten sonraki aktiflerin değeri
  4. toplam varlıkların özsermaye ile finanse edilen kısmı
net çalışma sermayesi
net çalışma sermayesi
net iç varlıklar Noun
aktiflerin toplam değerinin hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değer