overseer

  1. Noun yönetmen, yönetici, idareci.
    The overseer of a plantation.
  2. Noun müfettiş.
  3. Noun ustabaşı, kalfa.
  4. Noun
    overseer of the poor ile ayni anlama gelir. kilisenin fakirlere yardım işlerini yöneten görevlisi.
gümrük gözetimcisi
enerji danışmanı
tetkik mercii
gümrük müfettişi
liman müdürü
gümrük müfettişi