participation

  1. Noun katılım
  2. Noun katılma, iştirak.
  3. Noun paylaşma, bölüşme, pay/hisse alma, ortak/hissedar olma, ortaklık.
katılım bankası Noun, Banking
katılım bankacılığı Noun, Banking
faizsiz bankacılık Noun, Banking
İslami bankacılık Noun, Banking
müşterek hesap
toplantıya katılma
kartele katılma
birden çok borç veren durumunda bir kredi veya ipotek hisseleri göstermek için de verilir
bir yatırım şirketince nispi bir menfaati olduğunu belirtmek için hisse yerine verilen belge
yurttaş katılımı Noun
sivil katılım Noun
seçimlere katılma
seçmenlerin katılımı
yönetime katılma
öz sermaye iştiraki
mali iştirak
sermayeye katılma
firma iştiraki
devlet iştiraki
devlet katılımı
dolaysız kâra katılma
iştirak üzere
sınai iştirak
sınai ortaklık
ikraz iştiraki
yönetime iştirak
piyasa iştiraki
katılımcılık ilkesi Noun
halkın katılımı
iştirak hakkı
özel katılma (öncelikli hisse senetlerinin belirli orandaki kâr payını almalarını takiben normal hisse
senetlerinin de aynı oranda kâr payı alması , d
özel katılma
konsorsiyum iştiraki
sendikasyon iştiraki
seçime katılım oranı
işçi iştiraki (şirket çalışanlarının şirketin yönetiminde görev aldıkları sistem
işçi iştiraki
özyönetim
müşterek hesap
kâra katılma sözleşmesi
ortaklık sertifikası Noun
(US) bir ortağın işletmenin tasfiyesinde veya kârlarına iştirakta özel bir hak taşıdığını belirten belge
katılma belgesi
(US) iştirak belgesi
ortaklık sertifikası belgesi
katılma alacağı Noun, Law
iştirak şartı
iştirak klozu
birlikte oy kullanma kurulu
iştirak bedeli
katılma ücreti (Euromarket'te bir fonun oluşturulmasına katılan bankanın aldığı ücret
bir işe ortak olmak Verb
bir toplantıya katılma
edinilmiş mallara katılma Noun, Law
bir girişime katılma
temettülere katılma
temettülere katılma (kooperatif üyelerine eşit olarak dağıtılan kooperatif kârları Noun
(net) kazanca katılma
kâra iştirak
yönetime katılma
kârdan pay alma
sendikasyon kredisi Noun, Banking
birlikte oy kullanma sistemi
masrafları iki ya da daha çok reklam veren tarafından karşılanan radyo ya da televizyon programı
katılma oranı
kârdan pay alma hakları Noun
kâra katılma hakları Noun
halkın katıldığı televizyon programı
iştirak hisseleri Noun
televizyon ya da radyo stüdyosunda hazır bulunanların da gösteriye katıldıkları program
işçinin sanayie iştiraki
işçinin sanayie katılımı
işçinin sanayie iştiraki
işçinin sanayie katılımı
bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı sağlanan gelir
bir şirketin sermayesine ve kârına iştirakten dolayı elde edilen gelir
işgücüne katılım oranı
ipotekli borç senedi
kamu ortaklığı idaresi (koi)
...'in katılımıyla Adverb
Tesise Katılma Payları Noun, Accounting