prison cell

  1. hapishane hücresi
pis hapishane hücresi