protect

  1. Transitive Verb korumak, esirgemek, muhafaza/himaye/vikaye etmek, savunmak, müdafaa etmek.
    The troops were there to
    protect the townspeople. Use an umbrella to protect yourself from the rain.
  2. Transitive Verb, Economics ithalâta ağır vergi koyarak yerli sanayii korumak.
  3. Transitive Verb, Commerce (bir senedi/bonoyu ödemek için) para/ödenek ayırmak.
konsolosluk koruması Noun, International Law
uluslararası koruma Noun, International Law
...'i enflasyona karşı korumak Verb, Economics
tesahup etmek Verb
ağabeylik etmek Verb
poliçeye vadesinde hüsnü-kabul göstermek Verb
poliçeye vadesinde hüsnü kabul göstermek Verb
kiracıyı tahliye edilmeye karşı korumak Verb
güvence/teminat altına almak, sigorta et(tir)mek.
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Verb
esirgemek Verb
korunmak Verb
bir riske karşı kendini korumak Verb
bir riske karşı korumak Verb
kendini tehlikeden korumak Verb
kendini soğuktan korumak Verb
kamu sağlığını korumak Verb
birinin çıkarlarını korumak Verb
bir şeyi havaya karşı korumak Verb
(Br) kiracıyı korumak Verb
Allah utandırmasın
Allah selamet versin
yeni bir buluşu korumak için patent almak Verb
kiracıyı korumak Verb
yazmaya karşı koruma çentiği Information Technology
yazmaya karşı koruma anahtarı Information Technology