public procurement

  1. Noun, Public Administration kamu ihalesi
  2. Noun kamu alımları
Kamu İhale Kurumu (KİK) Noun, Organizations
kamu ihalesi hukuku
Kamu İhale Kanunu Noun, Law
Devlet İhale Kanunu Proper Name, Law