survey

 1. bakmak, dikkatle gözden geçirmek.
 2. gözlemlemek, müşahede/muayene etmek.
 3. yoklamak, yoklama yapmak.
 4. düşünmek, mülâhaza etmek, mütalâa etmek.
 5. teftiş etmek.
 6. harita çıkarmak, mesaha etmek.
 7. mesaha, yüz ölçümü.
 8. teftiş, tetkik.
 9. yoklama, muayene.
 10. mülâhaza, mütalâa.
 11. harita/plan yapma.
(a) hava gözetlemesi, (b) (harita için) havadan arazinin fotoğrafını çekme.
beklentiler hakkında bilgi toplamak Verb
işçilerle kötü ilişkilerin nedenlerini anlamak ve çalışanların yönetime karşı tutumlarını en iyi duruma
getirmek için müdüriyetçe yapılan araştırma
markaya olan eğilim araştırması
rölöve Construction
bina kıymet takdiri
kadastronun araziyi ölçmesi
kadastro planı
eskpertiz yapmak Verb
teftiş raporu
kadastro belgesi
sörvey yapmak Verb
yakın kara parçalarını saptamak Verb
dibini
deniz derinliğini
genellikle telefonla
dinleyicilerin ya da seyircilerin görüşlerine başvurulması yöntemi
tesadüfi anket
bir radyo ya da televizyon programının yayımlandığı sırada
piyasa anketi
anket yapmak Verb
tüketici etüdü
maliyet raporu
(Br) İngiltere Ticaret Bakanlığı'nın güven açısından tehlikeli gördüğü gemilere el koyması üzerine gemi
sahiplerinin müracaatlarını inceleyen mahkeme
müşteri memnuniyeti anketi Noun, Management
hasar keşif ve muayenesi
hasar ekspertizi
avarya raporu
bayi etüdü
ayrıntılı harita veya plan
ayrıntılı harita ya da plan
detaylı kadastro planı
ekonomik inceleme
verim kontrolü
seçim için kamuoyu araştırması
beklenti anketi
keşif etüdü
durum raporu
olayların araştırması
alan çalışması Noun, Earth Sciences
yerinde pazar araştırması
alan araştırması
genel bakış
yerölçümsel gözlem/sürvey: yeryüzünün yuvarlaklığı gözönünde tutularak yapılan gözlem. Noun
hükümet araştırması
zemin etüdü
alışkanlıklar üzerine yapılan etüd
karayolu planlama etüdü
kapsamlı etüt
müşterek tekne ekspertizi (sigortacı adına bir eksper sigortalı adına da bir diğer eksper tarafından
gemi üzerinde müştereken sürdürülen ekspertiz
olay yerinde araştırma
haritacılık
arazi planı
alanyazın taraması Noun
posta ile yapılan pazarlama araştırması
posta vasıtasıyla yapılan anket
yönetici personel üzerine hazırlanan rapor
pazar araştırması Noun, Marketing
piyasa anketi
piyasa araştırması Noun, Marketing
pazarlama anketi
medya araştırması
maden haritası çıkarma
parasal durum
ilgili birçok örgüt tarafından finanse edilen pazarlama araştırması
çok müşterili anket
çok müşteri kapsayan anket
yerinde inceleme Noun
kamuoyu anketi
kamuoyu etüdü
tetkik edilen dönem
pilot etüt
siyasal duruma genel bakış
kamuoyu anketi
kamuoyu araştırması
metraj Noun, Construction
okur analizi
avarya raporu
perakendeci araştırması
maaş analizi
örnekleme anketi
sosyal rapor
(Br) bir geminin durumunu saptamak için yapılan detaylı çalışma
yangın sigortasının fiyat ve şartlarını belirlemek için yangın sigorta eksperi tarafından yapılacak ekspertize
tabi olmak kaydıyla sigortanın geçici o
rastgele çevrilen telefon numaraları yoluyla yapılan anket
rasgele çevrilen telefon numaralarıyla yapılan anket
telefon anketi
anket uygulanan toplam alan
dolaşım/trafik sayımı.
televizyon seyircileri anketi
incelenmekte olan yıl
(Br) bir binanın inşaat masraflarını hesaplamak Verb
bir semtin topografik ölçümünü yapmak Verb
bir evin kıymet takdirini yapmak Verb
bir arsayı ölçmek Verb
mülkün yüzölçümünü almak Verb
ölçmek ve kontrol etmek Verb
gemiyi görerek muayene etmek Verb
bir emlaki değerlendirmek Verb
anket yanıtı
araştırma anketinin kapsadığı coğrafi bölge
mesaha ölçme ücreti
mesaha ölçme şirketi
gemi muayene ücreti
bir okulun teftişi
bir geminin eskpertizi Noun
beklenti anketi
mesaha ölçme
eksper raporu
anket formu
anketör
uluslararası durumu gözden geçirmek Verb
uluslararası durumu değerlendirmek Verb
situation uluslararası durumun genel bir değerlendirmesini yapmak Verb
gayri menkul kıymet takdiri yapmak Verb
iş gelişim ve piyasa araştırma yöntemi
(reklamcılık) iş gelişim ve piyasa araştırma yöntemi
Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Müdürlüğü Noun, Organizations