analiz etmek

  1. Fiil to analyse
  2. Fiil to break down
  3. Fiil to follow
  4. Fiil to review
to analyse sth Fiil