1. İsim, Hukuk temyiz
 2. İsim, Hukuk temyiz istemi
 3. İsim yalvarış, yakarış, rica, israrla isteme.
  His appeal for forgiveness went unanswered: Af için yalvarmaları kâr etmedi.
 4. İsim başvurma, daha yüksek bir makama/mahkemeye müracaat.
  to make an appeal to s,o,'s generosity: Bir
  kimsenin ulûvvü cenabına sığınmak.
  to lodge an appeal with the Supreme Court: Yüksek Mahkemeye başvurmak.
 5. İsim, Hukuk (a) temyiz, temyiz talebi, üstyargı yolu, istinaf.
  Court of appeal: Yargıtay, Temyiz Mahkemesi.

  The right of appeal is an important part of good law: Temyiz hakkı, iyi bir yasanın önemli bir parçasıdır.
  The condemned men have been informed of rejection of their appeal: Mahkûmlara temyiz taleplerinin reddedildiği bildirildi. (b) (Yasama organı veya meclisinde hükümet icraatının yasal olup olmadığı hakkında) soru önergesi, (c) resmen suçlama.
 6. İsim çekicilik, cazibe.
  sex-appeal: cinsî cazibe.
  The game has lost its appeal: Oyun cazibesini kaybetti.
 7. İsim çağırma, celp.
  appeal to arms: silah altına çağırma.
 8. Fiil yalvarmak, dilemek, ısrarla istemek.
  to appeal to someone's indulgence: birisinden merhamet dilemek.

  to appeal to someone for help: birisinden yardım istemek.
 9. Fiil, Hukuk başvurmak, (daha yüksek makama/mahkemeye) müracaat etmek.
  to appeal to the law: kanuna/yasal yollara
  başvurmak.
  to appeal to the Supreme Court: Yüksek Mahkemeye başvurmak.
 10. Fiil, Hukuk (a) temyiz etmek, (b)
  esk. mahkeme önünde suçlamak/itham etmek.
 11. Fiil çekmek, cezbetmek, ilgilendirmek, sarmak.
  This does not appeal to me: Bu, beni ilgilendirmiyor/sarmıyor.
 12. Fiil hoşa gitmek, hoşlanmak, mülâyim/çekici gelmek.
  She appeals to me: O (kadın) hoşuma gidiyor.
  If
  it appeals to you: (Eğer) hoşlanırsanız …
istinaf etmek Fiil, Hukuk
istinaf etmek Fiil, Hukuk
istinaf İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
halkın gözünden düşmek Fiil
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
aile duygusuna hitap etme
temyiz edilen ... Sıfat, Hukuk
temyiz edilen ... Sıfat, Hukuk
temyiz kararıyla beraat etmek Fiil
kabul edilebilir itiraz
temyiz kabul etmez
temyizi kabul etmek Fiil
temyizi kabul etmek Fiil
temyiz yoluyla beraat etmek Fiil
temyizen bozulmak Fiil, Hukuk
temyiz nedenleri İsim
temyizdeki dava
müracaat nedeni
temyiz mahkemesi
(US) gezici temyiz mahkemeleri İsim
reklam metninin çekiciliği
reklam metin tni inin çekiciliği
temyiz giderleri İsim
karşı temyiz talebi
temyiz mahkemesi
yargıtay
patent hakları temyiz mahkemesi
ceza davası temyizi
bir davada her iki taraf mahkeme kararını temyiz etmek Fiil
bir davada her iki tarafın kararı temyiz etmeleri İsim
mukabil temyiz talebi
temyizi kabul etmemek Fiil
birinin temyizini reddetmek Fiil
temyizin reddi
seçim arifesinde radyoda konuşma
duygulara hitap etme
ekonomi ya da yarardan çok duygusal istekleri harekete geçirici ürün reklamcılığı
(reklamcılık) aile duygusuna hitap etme
federal temyiz mahkemesi
temyiz etmek Fiil
temyize başvurmak Fiil
genel beğeni
genel rağbet
temyiz etme hakkı tanımak Fiil
temyize müsaade etmek Fiil
temyiz sebepleri İsim
temyiz nedeni
(menkul değerler) uzun vadede çekici olmak Fiil
genellikle tutulmamak Fiil
temyiz edilen bir davaya bakma
(reklamcılık) albeni
gelir vergisi itirazı
temyiz layihası İsim
davadan rücu edilememe
temyiz siz yargılamak Fiil
(Br) temyiz mahkemesi hâkimi
son dakika yapılan
halkı birlikte harekete çağırmak Fiil
alenen çağrıda bulunmak Fiil
ortak hareket çağrısında bulunmak Fiil
temyiz müsaadesi İsim
temyiz etme olanağı
sınırlı temyiz olanağı
davayı daha yüksek bir mahkemeye devretmek Fiil
davanın temyize gönderilmesi
kitleyi cezbetme
mal çekiciliği
askeri temyiz mahkemesi
hükümsüzlük davası İsim
temyiz yoluyla Zarf, Hukuk
temyizen Zarf, Hukuk
parlamentonun muvafakati
henüz yürürlüğe konmamış
temyize başvurma süresi
temyize başvurma müddeti
temyiz dilekçesi
(Br) temyiz dilekçesi
temyiz dilekçesi
herkesçe sevilme
gözde olma
fiyat uygunluğu
fiyat cazipliği
(vergi) itiraz usulü
radyo ile acil bir haber yayınlamak Fiil
radyo ile acil bir haber yaymak Fiil
aşırı değer biçilmeye karşı itiraz
temyiz nedeni
temyiz nedenleri İsim
bir başvuruyu geri çevirmek Fiil
bir başvuruyu geri çevirmek Fiil
bir temyiz dilekçesini reddetmek Fiil
temyiz başvurusunun ertelenmesi
temyizin ertelenmesi
temyizen bozma İsim, Hukuk
...'i temyizen bozmak Fiil, Hukuk
(US) bir davanın temyiz mahkemesince yeniden incelenmesi
temyiz etme hakkı
temyiz hakkı
(gelir vergisi) ihtiyati haciz hakkı
revaç
satış cazibesi İsim
seçilmiş belirli bir zümreye yönelik reklam
seçilmiş bir zümreye yönelik reklam
cinsî cazibe, çekicilik, sksapel.
züppeleri çekme
hisse senedi alma hevesi
temyiz yolu açık
Nihai Temyiz Mahkemesi
temyiz mahkemesi, yargıtay
vergi itirazı
temyize başvurma müddeti
temyize başvurma süresi
temyiz için öngörülen süre
temyiz talebini geri alma
ısrarlı başvuru
temyiz edilebilir
temyiz talebini geri almak Fiil
bir temyiz başvurusunu geri almak Fiil
en son çare olarak
cazibesiz
çekici yanı olmama
bir davayı temyiz etmek Fiil
pratik kafaların hoşuna gitmek Fiil
bir davayı temyiz etmek Fiil
bir kararın iptalini istemek Fiil
bir mahkeme kararını temyiz etmek Fiil
bir mahkeme hükmünün iptalini istemek Fiil
takdir edilen vergiye itiraz etme
bir karara itirazda bulunmak Fiil
bir mahkeme emrinin iptalini istemek Fiil
bir şahsın suçluluğuna hükmetmiş küçük derecedeki bir mahkemenin kararını değiştirmesi için daha yüksek bir mahkemeye başvurma
bir şahsın suçluluğuna hükmetmiş küçük derecedeki bir mahkemenin kararının
masraflara itiraz
alt dereceli bir mahkemenin kararını hafifletmek için temyize başvurma
vergi tahakkuk una itiraz etmek Fiil
bir vergi tahakkukuna itiraz etmek Fiil
temyiz depozitosu İsim
yüksek yargı makamlarına başvuran şahsın davayı kaybetmesi durumunda masraf ve zararları ödemek üzere sunması gereken tahvil
yüksek yargı makamına başvuran şahsın davayı kaybetmesi durumunda masraf ve
temyiz kurulu
Lordlar Kamarası'na yargılama yetkisi çerçevesi içinde sunulan temyiz dilekçeleriyle ilgili konuları
incelemek için Lordlar Kamarası'nın her oturum iç
temyiz kararı
rücu itiraz yolları İsim
temyiz harcı
iptal için müracaat etme
fesih için daha yüksek mahkemeye müracaat etme
iptal için temyiz etme
iptal için daha yüksek mahkemeye müracaat etme
fesih için temyiz etme
fesih için müracaat etme
para toplamaya çağırmak Fiil
yardım isteme
merhamet istemek Fiil
barış çağrısı
ihale çağrısı
teklif istemek Fiil
bir kararı temyize göndermek Fiil
kararı temyize göndermek Fiil
temyiz duruşması
yazılı olarak başvurmak Fiil
temyiz kararı talep etmek Fiil
itiraz mektubu
temyiz müddeti
temyiz usulü
temyiz mahkemesi kararı
hakeme başvurmak Fiil
tahkime başvurmak Fiil
tahkime başvuru
hakeme başvuru
müşterileri çekme
duygu sömürüsü İsim
kuvvete başvurma
silaha sarılma
silaha başvurma
başkana başvurmak Fiil
kanuna başvurmak Fiil
halka çekici gelme
temyiz hâkimi
gelir vergisi itiraz mahkemesi
temyiz yolu kapalıdır
(Br) Patent İstinaf Mahkemesi
(Br) Sosyal Yardım İşleri'ne bakan mahkeme
göze hoş gelme; görsel cazibe