be always to the fore in the fight

bir kavgada daima ön safta olmak Fiil