1. İsim, Dil ve Edebiyat açıklama
 2. İsim, Dil ve Edebiyat gövde
 3. İsim beden, vücut, ten.
  human body: insan vücudu.
 4. İsim ceset.
  over my dead body: ben ölmedikçe (bu iş olamaz).
 5. İsim gövde.
  the body of a tree.
 6. İsim, Mimarlık binanın esas yapısı.
 7. İsim karoseri, arabanın yolcu ve yük taşıyan kısmı.
  body shop: karoseri dükkânı, kaporta atelyesi,
  oto gövdesini yapan/tamir eden yer.
 8. İsim, Denizcilik tekne, geminin gövdesi.
 9. İsim, Havacılık uçak gövdesi.
 10. İsim, Matbaacılık harfin gövdesi.
 11. İsim, Geometri cisim, üç boyutlu şekil.
 12. İsim, Fizik kütle, cisim.
  foreign body: yabancı cisim.
 13. İsim toplum, topluluk, halkın çoğunluğu, bir topluluğun büyük kısmı.
  great body of readers: büyük okuyucu
  topluluğu.
  a large body of people: büyük halk topluluğu.
  The body of American people favors the President's policiy.
  come in a body: topluca gelmek.
 14. İsim (nutuk, belge vb.) esas metin, ana bölüm.
  the body of the speech: nutkun metni.
 15. İsim kişi, şahıs, kimse.
  a very decent old body: yaşlı ve çok muhterem bir şahıs.
  a queer body: garip kimse.
 16. İsim cemiyet, grup, heyet, takım, kurul, encümen, meclis, organ, örgüt.
  student body: öğrenci cemiyeti.

  legislative body: yasama organı/meclisi.
 17. İsim uzay cismi (yıldız, gezegen vb.).
  heavenly body: gök cismi, yıldız.
 18. İsim yoğunluk, kesafet, öz, özdek, cevher.
 19. İsim elbise bedeni.
 20. İsim seramiğin ana maddesi.
cismani zarar İsim, Medeni Hukuk
karar organı İsim
büzülmek Fiil
yabancı cisim aspirasyonu İsim, Tıp
gusül abdesti İsim, Din ve İnanç
gusül İsim, Din ve İnanç
boy abdesti İsim, Din ve İnanç
murisin füruları İsim
karoser
yönetim organı
idari teşkilat
idari organ
istişare organı
istişare kurulu
danışma kurulu
uçak gövdesi İsim
antikor İsim, Biyoloji
temyiz mercii İsim, Hukuk
(ekseriya romatizmanın kalp dokusunda oluşturduğu) iğ biçiminde şişkinlik.
(a) yıldız, gezegen, komet vb. gök cismi, (b) uzay-özdek: bütün uzayı doldurduğu ve her ferde ait ikinci
bir semavî vücut oluşturduğu farzedilen, yaşadığı sürece fertlerle beraber olan, vücut öldükten sonra da yaşayan çok hassas varlık.
yetki veren şahıs
izin veren şahıs
izin zni veren şahıs
müsaade veren şahıs
otomobil gövdesi İsim
otomobil karoseri
yardımcı organ
veren kuruluş (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
toplu sözleşmeye katılan temsilciler kurulu
cüsse
kara cisim: yüzeyine düşen elektromanyetik ışınlamaları yansıtmaksızın tamamen soğuran veya akkorluğa
kadar ısıtılınca sürekli bir görünür ışık izgesi veren kuramsal cisim.
black body radiation: kara cisim ışınımı.
black body temperature: kara cisim sıcaklığı.
İsim
otomobil karoserisi
araba üst gövdesi İsim
otomobil karoseri
otomobil gövdesi İsim
başdamar düğümcüğü.
araba üst gövdesi İsim
karoser
karoseri
belgelendirme kuruluşu
gözkapağının kirpikli kısmı.
araba üst gövdesi İsim
yekvücut
yetkili organ, yetkili birim
seçmenler
seçmen kitlesi
denetleme organı
kontrol organı
eşgüdüm sağlayan organ
esas kısım
başlığın dışında kalan metin
gövde
(araba) özel karoseri
ceset İsim
leş
naaş İsim
cenaze İsim
karar mercii İsim
karar organı İsim
danışma kurulu
istişare organı
kordiplomatik, bir başkentte bulunan yabancı diplomatların tümü.
eğitim kurulu
seçmenler
seçmen
seçmenler
seçmen kitlesi
sınav kurulu
icra heyeti
icra organı
bir işi yapmakla görevli heyet
icra kurulu
tahminlerde bulunan kurul
yabancı kuruluş
yabancı cisim İsim, Tıp
kurucu meclis
kafesli uçak gövdesi İsim
Golgi cisimciği: hayvan gözelerinde bulunan ve salgılamada (ifrazatta) rolü olduğu sanılan ağımsı madde. İsim
müdüriyet
idari organ
devlet organı
ara-madde: virüslerin sebep olduğu bazı hastalıklarda gözeler arasında oluşan boyalı madde. İsim
keton-özdek: şeker hastalığı gibi bazı patolojik hallerde kanda ve idrarda çok miktarda bulunan asetoasetik
asit, beta hidroksibütirik asit ve aseton maddelerinden biri.
ana organ
yasama organı
esas kuvvet
ana gövde
idare organı İsim, İşletme
yönetim organı İsim, İşletme
yönetim organı
tüccarlar kurulu
belediyeya da kamu hizmeti gören kurum
belediye ya da kamu hizmeti gören kurum
onaylanmış kuruluş
hiçbir şey yapmadığından kendisine görev verilebilecek kişi
beyzî sinir ucu: beynin omuriliğe birleştiği kısmın önünde bulunan iki oval sinir dokudan herbiri.
ana şirket
daimi organ
devamlı kurul
beyin epifizi.
ucay-göze: döllenme zamanına yakın yumurtada oluşan iki yuvarlak gözeden herbiri.
meslek odası İsim
meslek birliği
kamu teşkilatı
devlet kurumu İsim, Kamu Yönetimi
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
alıcı ortam İsim
(US) denetim organı
kendi kendini yöneten organ
hissedarlar kurulu
cemiyet
himaye eden kuruluş
daimi organ
akış çizgisi biçimi gövde
akma gövde
tüm öğrenciler.
kontrol organı
teftiş organı
denetim organı İsim, İşletme
sökülebilen üstyapı İsim, Ulaşım
mesleki organ
nefis
torpidoya benzeyen karoseri
karoser
vitreous electricity: cam elektriği, pozitif elektrik, camı ipekle ovarak elda edilen elektrik.
mesonephros İsim
çelik yelek İsim, Askerlik
bedensel farkındalık İsim, Tıp
ceset torbası İsim
rakibin gövdesine indirilen yumruk.
heyet
vücut güçlendiren ilaç
karoserci
vücut güçlendiren spor
vücut güçlendiren idman
vücudun tehlikesizce kabul edebildiği radyasyon durumu
vücut bakımı İsim, Tıp
karın boşluğu.
(buz hokeyinde hasmın ilerlemesini) gövde ile engelleme.
bodycheck: gövde ile engellemek. İsim
iç çamaşırı
astar boyası İsim
ten rengi. İsim
esas metin
bir ilan ya da reklamdaki manşet ya da resim dışındaki ana metin
(savaşta) düşman ölüleri sayısı.
beden benliği İsim, Psikanaliz
hapsedilme
şekillendirmek, maddî şekil vermek.
Imagination bodies forth the forms of things unknown
(Shak.):
Muhayyile, meçhul şeylere maddî şekiller verir.
koruyucu
muhafız kıtası İsim
dedektif
muhafız asker
beden imgesi İsim, Psikoloji
kinesics İsim
beden dili İsim, Sosyoloji
giyim biti. İsim
bir ilanda küçük punto ile yazılmış sözler
tüccarlar kurulu
vücut azaları İsim, Tıp
(geminin) tekne planı.
siyasî toplum: hükümet yönetimi altında birleşmiş halk topluluğu. İsim
nizamname
arama tarama
üst arama İsim
üst araması İsim
gövdeye sımsıkı oturan gömlek. İsim
kaportacı
(güreşte) künde, rakibini kaldırıp mindere fırlatarak sırtını yere getirme.
mezar soyguncusu. İsim
mezar soygunculuğu. İsim
(kadın) mayolu çorap. İsim
karoser dizaynı
vücut sıcaklığı İsim, Tıp
demiryolu makası. İsim
esas (metnin basıldığı) punto. display type
karoseri