call protection

  1. iş hukukunda feshi ihbar müddetleriyle işçi ve müstahdemi himaye
  2. itfa süresi (bir menkul kıymetin ihraç tarihi ile itfa tarihi arasındaki süre