1. İsim (a) hal, keyfiyet, (b) gerçek, doğru.
  Such is not the case: Bu doğru değil!
  Is it the case that … : … doğru mu?
 2. İsim durum, vaziyet.
  a sad case: acıklı bir durum.
  a hard case: zor bir durum.
  That alters
  the case: O zaman durum değişir.
 3. İsim olay, vak'a, hadise.
  The police studied the murder case. A case of robbery with violence.
 4. İsim örnek, numune.
  This is a case of poor judgment.
  The family is a hardship case: Aile, mahrumiyete
  bir örnektir.
  It was a case of stupidity, not dishonesty.
  It's a clear case of lying: Bu düpedüz yalandır.
 5. İsim sorun, mesele, problem.
  This is not the case: Mesele (veya durum) bu/böyle değildir.
  the case
  in point: söz konusu olan mesele.
  It is a case for the doctor: Bu sorun doktoru ilgilendirir.
 6. İsim dava.
  My case against Mr. Smith is to be heard today: Mr. Smith aleyhinde açtığım davaya bugün
  bakılacak.
  to try a case: davayı görüşmek.
  to win one's case: davayı kazanmak, haklı çıkmak.
  the case for the defendant: sanık lehindeki deliller.
  There is no case against you: Hakkınızda kovuşturmaya gerek yok/(bu meselede) aleyhinize dava açılamaz.
  You have no case: Davanız reddedildi/düştü.
  case system: mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk sistemi.
 7. İsim hasta, yaralı.
 8. İsim hastalık vak'ası.
  This is a case of fever.
 9. İsim sav, kanıt, delil, müdafaa.
  a strong case against the proposed law. The police have a clear case against
  the prisoner.
  have a good/strong case: kuvvetli delillere sahip olmak.
 10. İsim durum, hal: bir sözcüğün diğerleriyle ilişkisine göre aldığı değişik şekillerden herbiri.
  case ending:
  takı.
  “Mine” is the possessive case of “I”.
 11. İsim acayip kimse, terelelli.
  He's a real case: Gerçekten acayip bir kimse.
 12. kutu.
  a jewel case: mücevher kutusu.
  display case: eşya teşhir edilen camekân
 13. mahfaza, kın, kılıf.
  pillow case: yastık kılıfı.
 14. kasa, sandık.
 15. kutu/sandık/kasa (dolusu).
  a case of ginger ale.
 16. çift, takım.
 17. çerçeve.
 18. kitap kabı/cildi.
 19. Matbaacılık harf kasası.
  upper case: büyük harf kasası.
  lower case: küçük harf kasası.
 20. Metalurji su verilmiş çeliğin sert dış yüzeyi.
 21. ispermeçet balinasının kafasındaki boşluk.
 22. kasaya/sandığa/kutuya koymak, kutulamak, sandıklamak, kaplamak, örtmek.
  to case goods (up): malları sandıklamak.
 23. dikizlemek, gözetlemek: cinayet/hırsızlık maksadıyla evi, bankayı vb. göz hapsine almak.
davasını mahkemede kendi başına savunmak Fiil
davaları birleştirmek Fiil, Hukuk
davaların birleştirilmesi İsim, Hukuk
COVID-19 vakası İsim, Tıp
davasını savunmak Fiil
davasını başarıyla savunamamak Fiil
davasına bakmak için bir avukat tutmak Fiil
kendi davası konusunda karar verememe
davasını komisyona sunmak Fiil
davasını bir kurula sunmak Fiil
davasını kaybetmek Fiil
davasını ispatlamak Fiil
davasını iyi savunmak Fiil
savunmasını iyi yapmak Fiil
davasını ispatlamak Fiil
sözlerini bitirmek Fiil
savunmasını tamamlamak Fiil, Ceza Hukuku
iddiayı tamamlamak Fiil, Ceza Hukuku
söyleyeceklerini tamamlamak Fiil
davasını savunmak Fiil
davasını kazanmak Fiil
bir davayı istediği şekilde sonuçlandırmak Fiil
akü akümülatör kutusu
nesep tayini davası İsim
evlilik dışı doğan çocuğun babasının tayini davası İsim
babalık tespiti davası İsim
kararlaştırılmış mesele
tarafların maddi hususlarda tamamen uyuşmuş durumda sade hukuki bakımdan durum tespiti için yetkili mahkeme
önüne getirdikleri hususi hukuk anlaşması
üzerinde anlaşılmış durum
(mahkemede) kaybedilmez dava
savunulabilecek dava
evrak çantası İsim
ilkyardım kutusu
iflas vakası İsim
nafaka davası İsim
(US) babalık davası İsim
akü akümülatör kutusu
senedat cüzdanı (içinde iskonto senetlerinin saklandığı cüzdan
belirsiz durum
ara durum
evrak çantası İsim
gizli dinleme davası İsim
inşaat davası İsim
tabut
kartvizit kutusu
karter
(US) kınamaya ilişkin dava
kınamaya ilişkin dava
sigara tabakası İsim
özel hukuk davası İsim
hususi hukuk davası İsim
hususa hukuk davası İsim
klinik vaka
ticari dava
bilgisayar kasası İsim, Donanım
somut vaka
istisnai vaka
telif hakkı davası İsim
kopirayt davası İsim
telif hakkı davası İsim
dava
ceza davası İsim, Ceza Hukuku
hakaret davası İsim
tahliye davası İsim
disiplini ihlal
reddedilen dava
vitrin
bir davayı halletmek Fiil
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
zimmet davası İsim, Hukuk
istisnai durum
uç örnek
sahtekârlık davası İsim
dondurucu kasa (içinde dondurulmuş yiyecek maddelerinin sergilendiği cam kapaklı buzdolabı
dondurucu kasa
dişli kutusu
camekân
vitrin
umutsuz vaka
ümitsiz vaka
umutsuzluk
ele alınan dava
özel durum
özel vaka
hususi vaka
patent hakkına tecavüz davası İsim
mürekkep hokkası İsim
sigorta davası İsim
sigorta vakası İsim
tek vaka
istisnai durum
çocuk davası İsim
anahtarlık
iş davası İsim
içtihat hukuku
emsal kararlara dayanan hukuk
dava
emsal vaka
emsal teşkil eden dava
hukuki dava
cüzdan
kitaplık
kitap dolabı
kütüphane dolabı
kütüphane
ana dava
harita muhafazası
harita mahfazası
had vaka
akıl hastalığı
maden muhafaza
varsayımsal vaka
nota çantası İsim
ihmalkârlık davası İsim
sinir hastalığı
yalın hal
jürisiz duruşma
portföy
(avukat) açış konuşması
sandık
mahfaza
ambalaj kutusu
benzer vaka
özel vaka
patent vakası İsim
babalık davası İsim
(US) babalık vakası İsim
kalem kutusu İsim
vukuat
ertelenmiş dava
müessir sebep
sonucu meydana getiren neden
iade davası İsim
vergi davası İsim
karar verilmiş dava
vitrin
kapalı dava
özel durum
gerekçesi belirtilen dava
vergi davası İsim
tabaka
tuvalet çantası İsim
(otomobil) avadanlık
bilgisayar kasası İsim, Donanım
trafik davası İsim
transfer kutusu İsim, Ulaşım
yardımcı vites kutusu İsim, Ulaşım
transmisyon kutusu
acil durum
acil vaka
kıymet takdiri davası İsim
dikey kasa (perakendeci mağazasında boyu eninden daha büyük teşhir kasası
ümitsiz dava
sebepsiz yere
16 mm'lik filmin sarıldığı plastik makara
sağlam cilt
örnek olay kitabı
kazai içtihatlar kitabı
durum bazında
büyük küçük harf dönüşümü Bilgi Teknolojileri
vites kutusu kapağı
(dilbilgisinde) hal takısı
sabıka kayıt dosyası İsim
genelev
(satış temsilcileri için) vaka inceleme yöntemi
gazyağı
dava dosyası İsim, Hukuk
duruşma zabıtları İsim
dava zabıtları İsim
dizgi odası İsim
mürettiphane
büyük ve küçük harfe duyarlı Bilgi Teknolojileri
karara bağlanmış dava
karara bağlanmış mesele
mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk sistemi