1. İsim divan
 2. fabrika kurulu
 3. İsim kurul, meclis, konsey, encümen.
  council of Ministers = Cabinet council: Bakanlar Kurulu.
  county
  council: kontluk/il meclisi.
  Ecumenical council: Kilise Danışma Kurulu.
  Municipal/Town council: Belediye Meclisi.
  council-chamber: meclis toplantı odası.
 4. İsim danışma kurulu, divan, şûra.
  council of State: Danıştay, Devlet Şûrası.
  Privy council
  Brit.&Cnd.
  Devlet Danışma Kurulu.
 5. İsim önemli kilise işlerini müzakere için toplanan Kardinaller Meclisi.
Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
Danıştay İsim, Hukuk
Üst Düzey İşbirliği Konseyi Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(US) 30 üyelik şehir meclisi
idare meclisi
idare kurulu
istişare kurulu
istişare heyeti
danışma kurulu
istişari meclis
danışma konseyi İsim
danışma konseyi İsim
(Br) hava konseyi
hava konseyi
(Br) askeri idare kurulu
(AT) ortaklık konseyi (AT ile üçüncü ülkelerin ortaklık ilişkilerinde en üst yetkili organ
ortaklık konseyi
toplantı halinde olmak Fiil
(Br) belediye encümeni
radyo yayın kurulu
iş konseyi İsim, İşletme
(US) kabine toplantısı
bakanlar kurulu
bakanlar kurulu toplantıda
kilise kurulu
belediye meclisi.
belediye hukuk müşaviri
danışma kurulu
belediye meclisi. İsim
idare heyeti
(US) eşit haklara sahip olan şirket yönetim kurulu
eşit haklara sahip olan şirket yönetim kurulu
(US) üyelerinin aynı haklara sahip olduğu işletme yönetim kurulu
tüketici danışmanlık kurulu
(Br) tüketici danışmanlık kurulu
tüketici konseyi
(US) hukuk müşaviri
kontluk meclisi (il yönetim kurulu).
Londra Belediye Meclisi
felce uğramış belediye meclisi
felaket önleme kurulu
bölge meclisi
(Br) belediye meclisi
ekonomik konsey
ekonomik kurul
umumi kiliselerin danışma kurulu
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
Avrupa Zirvesi İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Bölgeler Konseyi
icra kurulu
icra konseyi
icra heyeti
yürütme kurulu
(Br) yönetim kurulu
(Br) fabrika yönetim kurulu
fabrika yönetim kurulu
aile meclisi
(US) Merkez Bankası Yönetim Kurulu
Federal Konsey
(sendika) daimi temsilcilik kurulu
İngilterede büyük konsül, kralın mutasarrıflarından kurulu meclis. İsim
(İtalyada) belediye meclisi. İsim
üst kurul İsim
toplantı yapmak Fiil
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
toplantı halinde
ortak kurul (sendika kurulu
(Br) ortak üretim kurulu (işveren-işçi üretim kurulu
hakimler kurulu
iş konseyi İsim
yasama konseyi
Edebi Kurul İsim, Kurum İsimleri
yerel meclis
belediye meclisi
belediye meclisi
bir sanayi teşebbüsünün müdüriyeti
idare meclisi
Konsey tarafından alınan önlemler İsim
toplanmak Fiil
belediye meclisi üyesi
subay kantini kurulu
askeri şura İsim, Askerlik
bakanlar kurulu
para şûrası
para kurulu
belediye meclisi İsim, Hukuk
belediye encümeni İsim, Kamu Yönetimi
belediye meclisi İsim, Kamu Yönetimi
milli kurul
(Br) Devlet Liman Reisliği
milli güvenlik kurulu
İznik Meclisi/Konseyi, 325 ve 787 yıllarında İznikte toplanan kilise meclislerinden herbiri.
Kuzey Atlantik Konseyi
kilise genel kurulu: Papanın başkanlığında kardinal ve piskoposlar meclisi.
kanun kuvvetinde kararname
(Br) kabine kararı
seçimle meydana gelen
(Br) bir yerel yönetim biriminde
belediye meclisi
sınırlı yetkili ve daha yüksek düzeydeki bölge konseyince seçmenlerin yerel konulardaki görüşlerini yansıtmakla sorumlu kurul
(Br) kilise meclisi
birlikte oy kullanma kurulu
parti kurulu
başkanlık divanı İsim, Kamu Yönetimi
basın kurulu
özel meclis, hükümdarın hasse meclisi, divanı hümayün, özel danışmanlar kurulu. İsim
(İngilterede) devlet danışma kurulu: üyeleri başbakan tarafından seçilen ve krala devlet işleri hakkında bilgi veren kurul. İsim
vilayet şurası İsim, Kamu Yönetimi
il genel meclisi İsim, Kurum İsimleri
naiplik konseyi
din şurası İsim, Din ve İnanç
(Br) güvenlik kurulu
(Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi.
belediye meclisi
(US) belediye meclisi
Lordlar Kamarası
belediye meclisi
(US) işletme yönetim kurulu
(Br) belediye meclisi
devlet şurası
Danıştay İsim, Hukuk
öğrenci temsilcileri (kurulu).
yüksek konsey
yüksek şura
yüksek planlama kurulu
Vergi Konseyi İsim, Kurum İsimleri
aet bakanlar konseyi
belediye meclisi.
esnaf ve sanatkârlar kurulu
Ulaştırma Şurası İsim, Kurum İsimleri
hazine avukatı
(Br) belediye meclisi
ihtiyar heyeti
(US) belediye meclisi
kadın meclisi İsim
işçi kurulu
işçi kurulu
iş kurulu: (a) işçi temsilcilerinden oluşan ve işçi hakları ile şikâyet, çalışma koşulları, ücret vb.
işlerile uğraşan kurul; (b) bir iş yerinde işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan ve benzer sorunları inceleyen kurul.
İsim
gençlik meclisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
belediye meclisi toplantısı
meclisin toplandığı oda
konsey heyeti
konsey kurulu
Konsey Sonuç Belgesi
belediye meclisi kararı
Konsey Kararı
Konsey Bildirisi
Konsey Direktifi
(Br) konut fonu ile finanse edilen ev
encümenlik seçimi İsim
bahçeli evler
(Br) sosyal konutlar
iskân mahallesi
(Br) sosyal konut
ekonomik yardımlaşma örgütü
meclis salonu
(Br) sosyal konut
(İngilterede) dar gelirliler için mahallî idarelerce yaptırılan ucuz kiralı ev.
(Br) sosyal konut inşaatı
Jumbo Konsey (Avrupa Topluluğu'nun çeşitli konseylerine üye bakanların bir araya geldiği Konsey toplantılarına verilen ad
(Br) sosyal konut mal sahibi
belediye meclisi toplantısı
divan toplantısı İsim
şura İsim
ihtiyar heyeti
(AT) üye devlet bakanları konseyi
(US) Milli Savunma Bakanlığı
Devlet Şûrası
harp meclisi. İsim
belirli bir hususta izlenecek hareket hattını tespit için toplanan kurul. İsim
Konsey Tavsiye Kararı
Konsey Tüzüğü
Konsey İlke Kararı
belediye meclisi odası İsim
mahallî idare okulu. İsim
(Br) sosyal konut kiracılığı
(Br) sosyal konut kiracısı
boş meclis üyeliği
Avrupa Konseyi Meclisi
Londra Menkul Kıymetler Borsa Konseyi Başkanı
belediye meclisi toplantı salonu
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
fakülte yönetim kurulu
kurul toplantısına katılanların az sayıda olması
bakanlar konseyi toplantısı
bakanlar özel konseyi
yüksek hakimler kurulu