council

 1. Noun divan
 2. fabrika kurulu
 3. Noun kurul, meclis, konsey, encümen.
  council of Ministers = Cabinet council: Bakanlar Kurulu.
  county
  council: kontluk/il meclisi.
  Ecumenical council: Kilise Danışma Kurulu.
  Municipal/Town council: Belediye Meclisi.
  council-chamber: meclis toplantı odası.
 4. Noun danışma kurulu, divan, şûra.
  council of State: Danıştay, Devlet Şûrası.
  Privy council
  Brit.&Cnd.
  Devlet Danışma Kurulu.
 5. Noun önemli kilise işlerini müzakere için toplanan Kardinaller Meclisi.
Danıştay Başsavcısı Noun, Law
Danıştay Noun, Law
Üst Düzey İşbirliği Konseyi Proper Name, Politics-Intl. Relations
(US) 30 üyelik şehir meclisi
idare meclisi
idare kurulu
istişare kurulu
istişare heyeti
danışma kurulu
istişari meclis
danışma konseyi Noun
danışma konseyi Noun
(Br) hava konseyi
hava konseyi
(Br) askeri idare kurulu
(AT) ortaklık konseyi (AT ile üçüncü ülkelerin ortaklık ilişkilerinde en üst yetkili organ
ortaklık konseyi
toplantı halinde olmak Verb
(Br) belediye encümeni
radyo yayın kurulu
iş konseyi Noun, Management
(US) kabine toplantısı
bakanlar kurulu
bakanlar kurulu toplantıda
kilise kurulu
belediye meclisi.
belediye hukuk müşaviri
danışma kurulu
belediye meclisi. Noun
idare heyeti
(US) eşit haklara sahip olan şirket yönetim kurulu
eşit haklara sahip olan şirket yönetim kurulu
(US) üyelerinin aynı haklara sahip olduğu işletme yönetim kurulu
tüketici danışmanlık kurulu
(Br) tüketici danışmanlık kurulu
tüketici konseyi
(US) hukuk müşaviri
kontluk meclisi (il yönetim kurulu).
Londra Belediye Meclisi
felce uğramış belediye meclisi
felaket önleme kurulu
bölge meclisi
(Br) belediye meclisi
ekonomik konsey
ekonomik kurul
umumi kiliselerin danışma kurulu
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
Avrupa Zirvesi Noun, European Union
Avrupa Bölgeler Konseyi
icra kurulu
icra konseyi
icra heyeti
yürütme kurulu
(Br) yönetim kurulu
(Br) fabrika yönetim kurulu
fabrika yönetim kurulu
aile meclisi
(US) Merkez Bankası Yönetim Kurulu
Federal Konsey
(sendika) daimi temsilcilik kurulu
İngilterede büyük konsül, kralın mutasarrıflarından kurulu meclis. Noun
(İtalyada) belediye meclisi. Noun
üst kurul Noun
toplantı yapmak Verb
toplantı halinde
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Noun, Organizations
ortak kurul (sendika kurulu
(Br) ortak üretim kurulu (işveren-işçi üretim kurulu
hakimler kurulu
iş konseyi Noun
yasama konseyi
Edebi Kurul Noun, Organizations
yerel meclis
belediye meclisi
belediye meclisi
bir sanayi teşebbüsünün müdüriyeti
idare meclisi
Konsey tarafından alınan önlemler Noun
toplanmak Verb
belediye meclisi üyesi
subay kantini kurulu
askeri şura Noun, Military
bakanlar kurulu
para şûrası
para kurulu
belediye meclisi Noun, Law
belediye encümeni Noun, Public Administration
belediye meclisi Noun, Public Administration
milli kurul
(Br) Devlet Liman Reisliği
milli güvenlik kurulu
İznik Meclisi/Konseyi, 325 ve 787 yıllarında İznikte toplanan kilise meclislerinden herbiri.
Kuzey Atlantik Konseyi
kilise genel kurulu: Papanın başkanlığında kardinal ve piskoposlar meclisi.
kanun kuvvetinde kararname
(Br) kabine kararı
seçimle meydana gelen
(Br) bir yerel yönetim biriminde
belediye meclisi
sınırlı yetkili ve daha yüksek düzeydeki bölge konseyince seçmenlerin yerel konulardaki görüşlerini yansıtmakla sorumlu kurul
(Br) kilise meclisi
birlikte oy kullanma kurulu
parti kurulu
başkanlık divanı Noun, Public Administration
basın kurulu
özel meclis, hükümdarın hasse meclisi, divanı hümayün, özel danışmanlar kurulu. Noun
(İngilterede) devlet danışma kurulu: üyeleri başbakan tarafından seçilen ve krala devlet işleri hakkında bilgi veren kurul. Noun
vilayet şurası Noun, Public Administration
il genel meclisi Noun, Organizations
naiplik konseyi
din şurası Noun, Religion-Faith
(Br) güvenlik kurulu
(Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi.
belediye meclisi
(US) belediye meclisi
Lordlar Kamarası
belediye meclisi
(US) işletme yönetim kurulu
(Br) belediye meclisi
devlet şurası
Danıştay Noun, Law
öğrenci temsilcileri (kurulu).
yüksek konsey
yüksek şura
yüksek planlama kurulu
Vergi Konseyi Noun, Organizations
aet bakanlar konseyi
belediye meclisi.
esnaf ve sanatkârlar kurulu
Ulaştırma Şurası Noun, Organizations
hazine avukatı
(Br) belediye meclisi
ihtiyar heyeti
(US) belediye meclisi
kadın meclisi Noun
işçi kurulu
işçi kurulu
iş kurulu: (a) işçi temsilcilerinden oluşan ve işçi hakları ile şikâyet, çalışma koşulları, ücret vb.
işlerile uğraşan kurul; (b) bir iş yerinde işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan ve benzer sorunları inceleyen kurul.
Noun
gençlik meclisi Noun, Politics-Intl. Relations
belediye meclisi toplantısı
meclisin toplandığı oda
konsey heyeti
konsey kurulu
Konsey Sonuç Belgesi
belediye meclisi kararı
Konsey Kararı
Konsey Bildirisi
Konsey Direktifi
(Br) konut fonu ile finanse edilen ev
encümenlik seçimi Noun
bahçeli evler
(Br) sosyal konutlar
iskân mahallesi
(Br) sosyal konut
ekonomik yardımlaşma örgütü
meclis salonu
(Br) sosyal konut
(İngilterede) dar gelirliler için mahallî idarelerce yaptırılan ucuz kiralı ev.
(Br) sosyal konut inşaatı
Jumbo Konsey (Avrupa Topluluğu'nun çeşitli konseylerine üye bakanların bir araya geldiği Konsey toplantılarına verilen ad
(Br) sosyal konut mal sahibi
belediye meclisi toplantısı
divan toplantısı Noun
şura Noun
ihtiyar heyeti
(AT) üye devlet bakanları konseyi
(US) Milli Savunma Bakanlığı
Devlet Şûrası
harp meclisi. Noun
belirli bir hususta izlenecek hareket hattını tespit için toplanan kurul. Noun
Konsey Tavsiye Kararı
Konsey Tüzüğü
Konsey İlke Kararı
belediye meclisi odası Noun
mahallî idare okulu. Noun
(Br) sosyal konut kiracılığı
(Br) sosyal konut kiracısı
boş meclis üyeliği
Avrupa Konseyi Meclisi
Londra Menkul Kıymetler Borsa Konseyi Başkanı
belediye meclisi toplantı salonu
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
fakülte yönetim kurulu
kurul toplantısına katılanların az sayıda olması
bakanlar konseyi toplantısı
bakanlar özel konseyi
yüksek hakimler kurulu