1. ölüm, vefat, irtihal.
  Upon his demise the title passed to his son, who became Lord XX.
 2. bitme, bitiş, sona erme/eriş, son bulma, faaliyete son verme, hitam, kapanış.
  The demise of the French
  monarchy: Fransada mutlakiyetin sona erişi.
 3. Hukuk (a) mülkün varislere intikali, ferağ, intikal, (b) mülkün varislere intikaline yol açan ölüm.
 4. hükümdarlığın halefe intikali (ölüm veya tahttan feragat halinde).
 5. Hukuk kiralamak, icara/kiraya vermek, geçici bir süre için mülkü başkasına terketmek.
 6. (ölüm veya tahttan feragat suretiyle) hükümdarlığı halefe bırakmak.
 7. terketmek, feragat etmek, intikal et(tir)mek.
  The property demise to the king.
 8. ölmek, vefat etmek.
geminin kiralandığı belirli bir sürenin ikinci döneminde
kiracıya geminin tüm denetim ve sorumluluğunu veren kira sözleşmesi
vasiyetle ferağ etme
geçici olarak kontrolünü kiralayana
toptan çarter
geminin başka bir kimseye kiralanması ve bu dönem içinde gemi sahibinin
geminin başka bir kimseye kiralanması ve bu süre içinde gemi sahibinin gemi üstünde geçici olarak kontrolünü kiralayana
kiracıya devreden kira anlaşması
gemi üstünde
tacın halefe intikali