1. İsim, Çevre ve Ekoloji boşaltım
 2. İsim tasfiye
 3. Askerlik terhis
 4. Fiil (yük) boşaltmak, tahliye etmek.
  to discharge a ship. They discharged the cargo at İzmir.
 5. Fiil çıkar(t)mak.
  The chimney discharges smoke.
 6. Fiil (silah, füze vb.) ateş etmek, ateşlemek, atmak.
  to discharge a gun/a missile.
 7. Fiil ak(ıt)mak.
  to discharge oil. The river Rhine discharges (itself) into the North Sea.
 8. Fiil (borçtan/yükten/sorumluluktan) kurtulmak/kurtarmak, halâs olmak/etmek.
 9. Fiil (görev, iş vb.) yapmak, ifa etmek.
  to discharge one's duties effectively.
 10. Fiil işten çıkarmak/atmak, görevine son vermek, ihraç etmek.
  He was discharged for incompetence.
 11. Fiil (borç) ödemek, tediye etmek.
  to discharge a debt.
 12. Fiil, Hukuk (a) (sanığı/tutukluyu) salıvermek, serbest bırakmak, (b) aklamak, temize çıkarmak, ibra etmek, (iflâs
  eden kimseyi) borçtan kurtarmak.
  to discharge a debtor from his debts.
 13. Fiil, Elektrik-Elektronik boşal(t)mak, deşarj etmek/olmak.
 14. Fiil ağar(t)mak, rengini açmak, rengi açılmak.
  Some dyes discharge: Bazı boyalar ağarır.
 15. Fiil (yükten) kurtulmak, azat olmak.
 16. İsim (yük vb.) boşal(t)ma, tahliye.
  the discharge of gas from a container.
 17. İsim (silahla) ateş etme, atış.
  the discharge of the guns.
 18. İsim çıkarma, indirme.
 19. İsim (a) ak(ıt)ma, boşal(t)ma.
  discharge pipe: akıtma/boşaltma borusu. (b) akma oranı, debi.
  The
  discharge from the pipe is 50 cubic decimeters per second.
 20. İsim akıntı, sızıntı, çıkarılan/akıtılan şey.
 21. İsim, Hukuk (a) aklanma, arınma, beraet, (b) (mahkeme kararını vb.) iptal, (c) (tutukluyu/sanığı) salıverme, serbest
  bırakma, tahliye etme.
  the discharge of a convict from prison.
 22. İsim (borçtan/sorumluluktan) kurtulma, ibra, (görevi) yapma, ifa.
  the discharge of one's duty.
  in
  the discharge of his duties: görevini yaparken, vazife esnasında.
 23. İsim (a) (borç) ödeme, tediye.
  the discharge of one's debts. (b) makbuz.
 24. İsim ihraç, azil, tard, işine son ver(il)me, işten çıkar(ıl)ma.
 25. İsim tahliye emri/belgesi.
 26. İsim, Askerlik2 (a) terhis.
  After my discharge from the army I went into business. (b) terhis belgesi/tezkeresi.

  take one's discharge: terhis edilmek, tezkere almak.
 27. İsim, Elektrik-Elektronik (a) (akümülatör, kondansatör) boşal(t)ma, deşarj, (b) (akım boşalması esnasında hasıl olan) kıvılcım, şerare.
görevlerini yerine getirmede sözünün eri olmak Fiil
görevlerini yerine getirmek Fiil
görevlerini ifa etmek Fiil
görevini yerine getirmek Fiil
görevlerini yerine getirmek Fiil
borçlarını ödemek Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmek Fiil
terhis edilen Sıfat, Askerlik
terhis edilmiş Sıfat, Askerlik
tahliyesini elde etmek Fiil
terhis olmak Fiil
hüküm giymiş bir kimseyi cezasız salıverme
aklanma başvurusu
ibra başvurusu
askerden kovma/tard.
tard belgesi.
müflisin borçlarından kurtulması
terhis tezkeresi
terhis belgesi
şartlı tahliye
Korona boşalımı/deşarjı: yüksek gerilim elektrik iletim hatlarının etrafında görülen ışıklı deşarj.
corona,
St. Elmo's fire ile ayni anlama gelir.
ibra senedi
askerlikten ihraç
ordudan tard, azil, azil belgesi.
kesin ibra
müflisin tam ibrazı
tam ibra
müflisin tam ibraı
gaz boşaltma
genel terhis.
genel terhis belgesi/tezkeresi.
izin vermek Fiil
aklamak Fiil
müflisi iflas borcundan ibra etme
müflisin borçlarından kurtulduğunu ilan etmek Fiil
(a) onurlu terhis: askerlik görevini sadakat, liyakat ve başarı ile tamamlayanların ordudan ayrılışı, (b) onurlu terhis belgesi.
müflislerin ibrası
terhis İsim, Askerlik
iş akdi feshi ihbarı
boşaltma yeri
dava talebinin yerine getirildiği defisi
varma limanı
boşaltma limanı
acilen yerine getirme
boşaltmaya hazır
(Br) mahpusun kayıtsız şartsız serbest bırakılması
mahpusun kayıtsız şartsız serbest bırakılması
haysiyet kırıcı olmayan sebeplerle ordudan ihraç.
haksız işten çıkarma
haksız işten çıkarma İsim
iş akdinin haksız feshi İsim, Hukuk
bir müflisin itibarını iade etmek Fiil
müflisi borçlarından kurtarmak Fiil
senedi ödemek Fiil
bir bonoyu ödemek Fiil
bir yükü boşaltmak Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil
bir sözleşmeyi uygulamak Fiil
bir sözleşmeyi sona erdirmek Fiil
bir mahkeme emrini yerine getirmek Fiil
alacaklıya borcunu ödemek Fiil
bir borcu ödemek Fiil
bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
bir deniz ticaret gemisini boşaltmak Fiil
ipoteği fekketmek Fiil
bir ipoteği kaldırmak Fiil
ipoteği kaldırmak Fiil
hastayı taburcu etmek Fiil
bir hastayı taburcu etmek Fiil
bir emri kaldırmak Fiil
bir kefili ibra etmek Fiil
bir kayyumu ibra etmek Fiil
bir işçiyi çıkarmak Fiil
gemiyi yüzer halde boşaltmak Fiil
bir hesabı ibra etmek Fiil
hacizden kurtarmak Fiil
hacizden kurtulmak Fiil
bir memuru işten çıkarmak Fiil
bir ipoteği kaldırmak Fiil
bir işi yapmak Fiil
ayak işi yapmak Fiil
bir emri yerine getirmek Fiil
bir sigorta akdi ifa etmek Fiil
sigorta akdi ifa etmek Fiil
bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
siparişi yerine getirmek Fiil
emri yerine getirmek Fiil
akıtma deliği
rıhtım da boşaltmak Fiil
rıhtımda boşaltmak Fiil
safrayı atmak Fiil
gemi adamı hizmet defteri (sicil
kasıtsız yer alan engellerden dolayı sözleşmeyi feshetme
yük boşaltmak Fiil
yükü gemiden mavnalara boşaltmak Fiil
tahliye davası İsim
tezkere Askerlik
terhis tezkeresi
borç senetlerini ödemek Fiil
görevlerini yerine getirmek Fiil
(askerlik) çürüğe çıkarma
serbest bırakmak, çıkarmak, tahliye etmek, taburcu etmek.
They discharged him from prison. to discharge
a patient from hospital.
hapisten çıkarmak Fiil
nezaretten salıverme
çürüğe çıkarma
askerlikten muaf tutma
hastaneden taburcu olma
sorumluluktan ibra edilmek Fiil
borçlarından ibra etmek Fiil
borçlarından ibra etmek Fiil
birini mevkiinden alma
birine işinden el çektirme
azletmek Fiil
hapisten tahliye etmek Fiil
hapishaneden tahliye
cezai takibattan kurtarmak Fiil
karantinadan çıkarmak Fiil
askerlikten terhis
boşaltma vanası İsim
boşaltmak valfı
malları boşaltmak Fiil
hâkimlik görevi yapmak Fiil
borçlarını ödemek Fiil
(donanma) karaya çıkma emri
bir poliçenin ödenmesi İsim
bir borçlunun ibrazı
jürinin ibrazı
jürinin ibraı
işçinin çıkarılması
bir memurun işten çıkarılması
bir yükümlülüğü yerine getirme
işin ifası İsim
uçak ya da geminin kargosunun boşaltılması
bir sözleşmede tarafların görev ve sorumluluklarının sona erdirilmesi
sözleşmenin sona ermesi İsim
borçların ifası İsim
görevlerin ifası İsim
yükümlülüğünü yerine getirme
borçtan ibra etmek Fiil
yükümlülüklerden
yükümlüklerden ibra etmek Fiil
borçtan ibra etme
hapis hakkı ya da rüçhanlı takip hakkının kaldırılmış olmasına ilişkin mahkeme ilanı
tayfaların terhisi
vergiden ibra
sanığın tahliyesi
davalının tahliyesi
terhis tezkeresi
yolcuları boşaltmak Fiil
tahliye dilekçesi
boşaltma limanı
icraya vermek Fiil
cerahat çıkmak Fiil
tart etmek Fiil
birini şartlı tahliye etmek Fiil
sanığı tahliye etmek Fiil
tayfaları terhis etmek Fiil
yetkileri kullanmak Fiil
terhis tezkeresi
boşalım borusu, deşarj tüpü. İsim
haksız yere işten çıkarma
derin deniz deşarj sistemi
gaz boşaltma borusu
(Br) US bankrupt) (müflisin) ibra kararı
işe iade davası İsim, İş Hukuku