1. Sıfat siyah
 2. Sıfat kara, siyah.
  a black dress.
  The black Sea: Karadeniz.
  as black as ebony: kapkara,
  simsiyah.
  He was as black as a sweep: Tepeden tırnağa simsiyahtı.
  to give someone a black eye: birinin gözüne/yüzüne vurup morartmak.
  have a black eye: gözü morarmak/şişmek.
  to beat someone black and blue: birinin pestilini çıkarmak, kemiklerini kırasıya dövmek.
  to be black and blue (all over): vücudu mosmor olmak.
  You can scream till you're black in the face, but … : İstersen avazın çıktığı kadar bağır …
 3. Sıfat siyah elbiseli.
  dressed in black: siyahlar giyinmiş.
  to wear black: siyah elbise giymek, matem tutmak.
 4. Sıfat arap, zenci.
  the black races: siyah ırk.
  black servant: zenci hizmetçi.
 5. Sıfat kirli, kararmış, kirlenmiş, simsiyah.
  That shirt was black within an hour.
  His hands were black:
  Kirli işlere girişmişti.
 6. Sıfat karanlık.
  a black night.
 7. Sıfat umutsuz, kederli, üzüntü verici, dargın, kızgın, öfkeli.
  Things are looking black for him: Onun
  geleceğinden umut yok/istikbali karanlık görünüyor.
  to look black: kederli/üzüntülü görünmek.
  to look as black as a thunder: çok öfkeli görünmek.
  to be black in face: (hiddetten) morarmak.
 8. Sıfat düşmanca, kötü.
  black words. black looks.
  black ingratitude: nankörlük.
  None of your
  black looks at me: Bana yan bakamazsın.
 9. Sıfat kasıtlı, apaçık, düpedüz.
  a black lie: düpedüz yalan.
 10. Sıfat kötü (niyetli), fesat.
  a black heart.
  a black deed: cinayet, cürüm.
 11. Sıfat harap olmuş, yanıp yıkılmış, tahribata uğramış.
  black areas of drought.
 12. Sıfat utandırıcı, utanç verici, yüz kızartıcı, kara(layıcı) kötüleyici, haysiyet kırıcı.
  a black mark on
  one's record: bir kimsenin sicilinde kara bir leke.
 13. Sıfat (kahve) sade (şekersiz ve sütsüz).
  I like my coffe black.
 14. İsim siyah/kara renk.
 15. İsim zenci, arap.
 16. İsim siyah elbise.
  He wore black at the funeral.
 17. İsim (satrançta) siyah taşlar.
 18. İsim siyah boya.
 19. İsim kara at.
 20. Fiil karar(t)mak.
 21. Fiil (kundura vb.) boyamak.
(bir kimsenin) gözünden düşmek, güvenini/itimadını kaybetmek.
If you continue in this fashion, you
will be in my black book: Böyle devam edersen gözümden düşersin.
siyah anilin boyası: anilin hidrokloridi oksitleyerek elde edilir.
yazarken mavi
sonradan kararan mürekkep
kemik boyası: kemiği kapalı kaplarda yakarak elde edilen siyah madde. Boya olarak ve renk gidermede kullanılır. İsim
is, lamba isi. İsim
ince kömür tozu: boya, kauçuk sanayiinde, filtrelerde kullanılır. İsim
kararma.
havagazı isi (boya olarak kullanılır).
mürekkep siyahı
fildişi karası: fildişi yakılarak yapılan siyah boya.
kapkara
simsiyah
siyaha boyamak Fiil
kapkara
zifiri karanlık
ince platin tozu: Pt. tuzlarının indirgenmesiyle elde edilir. Tezgen (katalist) olarak kullanılır.
kuzguni
kuzguni siyah
siyahımsı siyahımtrak
siyahlanmak siyahlaşmak Fiil
kararmak Fiil
karalara bürünmek Fiil

winterberry ile ayni anlama gelir. kış defnesi
(Ilex verticillata): K. Amerikada yetişir.
karadefne
(Alnus glutinosa): Avrupada yetişir; yaprakları yapışkan, kabuğu koyu kurşunî renktedir.
kara melek
büyü(cülük), sihir(bazlık). İsim
yılan yastığı İsim, Botanik
kara levrek
(Micropterus).
kara ayı
(Ursus americanus): K. Amerikada yaşayan sık kahverengi tüylü ayı.
zenci nahallesi. İsim
Alabama ve Misisipide pamuk ekimine elverişli kara toprak. İsim
siyah kuşak: judo oyununda usta olanlara özgü alâmet. brown belt, green belt, white belt İsim
kara öd: eskiden kasvet, hüzün vb. doğurduğuna inanılan fizyolojik salgı. İsim
kara asma
(Tamus communis): kırmızı böğürtlene benzer meyve veren tırmanıcı bitki.
kara sarmaşık
(Polygonum Convolvulus): tırmanıcı yabani ot.
tozkoparan (fırtına).
kara cisim: yüzeyine düşen elektromanyetik ışınlamaları yansıtmaksızın tamamen soğuran veya akkorluğa
kadar ısıtılınca sürekli bir görünür ışık izgesi veren kuramsal cisim.
black body radiation: kara cisim ışınımı.
black body temperature: kara cisim sıcaklığı.
İsim
kara defter: göz hapsinde tutulacak veya cezalandırılacakların yazıldığı defter. İsim
baş sayfası siyah kenarla çıkan gazete
kara kutu: özellik ve görevleri belli, elemanları belirlenmemiş elektrik devresi. İsim
grass tree İsim
kara ekmek, çavdar ekmeği. İsim
kara antilop
(Antilope cervicapra): Hindistanda yaşayan kahverengi-siyah renkli bir tür antilop. İsim
manda balığı
(Ictiobus niger): Büyük Göllerde ve Misisipi nehrinde yaşar. İsim
beurre noir
kara çarşaf İsim
vişne (ağacı)
(Prunus serotina). İsim
vişne (meyvesi). İsim
vişne kerestesi. İsim
kara kiraz
(Prunus serotina).
cornelian cherry: kızılcık
(Carnus mas).
mazzard
cherry = sweet cherry: kiraz
(Prunus avium).
morello cherry = sour cherry: vişne
(Prunus cerasus).
wild cherry: kuş kirazı
(Cerasus padus, C. avium).
maden kömürü
yerel idarelerde çalışanlar
teknisyenler vs
büroda vs ev işi dışında çalışanlar
büro işi yapanlar
kamu görevlileri İsim
(Br) dükkânda
öğretmenler
cohosh.
black snakeroot
kara mizah İsim, Dil ve Edebiyat
crappie
çörek otu İsim, Gıda ve Mutfak
kara gün

carbonado ile ayni anlama gelir. siyah elmas: En çok Brezilyada çıkan ve matkap ucu olarak kullanılan
siyah veya koyu renkli elmas.
İsim
maden kömürü.
kelebek: koyunların karaciğerine yerleşen
Clostridium novyi adlı mikropların sebep olduğu öldürücü hastalık. İsim
yılan yastığı İsim, Botanik
humus İsim, Coğrafya
kayıtdışı ekonomi İsim, Ekonomi
fişsiz satış yapılan piyasa
elde ettikleri kârdan vergi ödemeyen ve nakit para ile iş yapan şirketlerle bireylerin yasa dışı ekonomik faaliyeti
faturasız
kara ekonomi İsim, Ekonomi
morarmış göz: darbe, yara, bere vb.'den dolayı göz etrafındaki derinin morarması. İsim
(a) utanç, yüz karası.
These slums are a black eye to our town: Bu gecekondular şehrimizin yüz
karasıdır. (b) şerefsizlik, itibar ve haysiyete sürülen leke.
Your behavior will give the family a black eye: Gidişatın ailenin şerefine leke sürecek.
İsim
koyu harfle baskı
korsan bayrağı: siyah zemin üzerine beyaz kafatası resmi bulunan bayrak. İsim
kara bayrak: gemide kolera salgını olunca çekilen ve milletlerarası işaretlerde L harfini gösteren iki
sarı, iki siyah kareli bayrak.
blackjack ile ayni anlama gelir.
İsim
kara sivrisinek
(Simuliidae): larvalarını sulara bırakan ufak sinek.
buffalo gnat ile ayni anlama gelir.
kara tilki: kızıl tilkinin renk değiştirme safhasında tüylerinin kara olduğu zamanki adı. İsim
siyah çerçeve
kömürcin kayası
(Gobius niger): Kayabalığıgillerden Atlas Okyanusu ve Akdenizde yaşayan kömür
gibi kara renkli bir balık (10-16 cm.).
İsim
petrol. İsim
kayın tavuğu
(Lyrurus tetrix): Avrupa ve Batı Asyada yaşar. Erkeğinin tüyleri siyah, dişininki
kahverengi benekli gri renklidir.
İsim
karazamk ağacı
(Nyssa sylvatica): KD Amerikada yetişen parlak yapraklı ve yumuşak keresteli bir
ağaç.
sour gum, pepperidge, beetle bung ile ayni anlama gelir.
kirli eller İsim

stag bush ile ayni anlama gelir. kara yemiş
(Viburnum prunifolium): Hanımeli familyasından
beyaz çiçekler açan ve siyah zeytine benzer meyve veren K. Amerika fundası.
sheepberry
karaca ot, kara çöpleme
(Helleborus niger).
zindan, (özellikle askerî) cezaevi. İsim

Black Hole of Calcutta ile ayni anlama gelir. Kalküta zindanı: 1756'da Hintlilerin hapsettiği
146 Avrupalıdan 123'ünün bir gecede öldüğü zindan.
İsim
kara kavkas
(Ballota nigra) : Avrupada boş arazide yetişen mor çiçekli, pis kokulu yabani ot.
kara mizah
yolda cam gibi buz
cari faiz
siyah fildişi boyası: fildişinin karbonlaşmasından elde edilir. İsim
Afrika esir pazarlarında satılan zenci köleler. İsim
kara çaylak
(Milvua migrans): koyu kahverengi tüylü, çatal kuyruklu, leş yiyen bir çaylak
kötülük simgesi.
kara yumru: bilhassa erik ve kiraz ağaçlarının dallarında siyah yumrular şeklinde görülen ve
Dibotryon
morbosa denilen mantarların sebep olduğu bitki hastalığı.
İsim
grafit, kurşunkalem madeni. İsim
sendikacıların başlattığı grev esnasında işi durdurmak istemeyen ya da grevdeki işçinin işini yapan veya
sendika üyesi olmayı reddeden işçi
gotik harf/yazı.
text ile ayni anlama gelir.
gotik harf
koyu siyah harfler İsim
(kızılaltı veya morötesi) görünmez ışık İsim
yılan yastığı İsim, Botanik
kara liste
mimlemek Fiil
gecikenler listesi
mimlenmek Fiil
endeks
borcunu vaktinde ödemeyenlerin listesi
büyü, afsun, kötü maksada yönelik sihirbazlık. İsim
şantaj
zenci
kara leke, yüz karası. İsim
kara borsa, vurgunculuk, ihtikâr. İsim
kara borsacı, vurguncu, muhtekir. İsim
karaborsacılık
kara borsacı, vurguncu, muhtekir. İsim
kara kızamık: vücutta kanayan kara sivilceler hasıl eden bir tür kızamık. İsim
Japonya'da
rüşvet skandalı ya da siyaseti kötüye kullanma
bread mold
okulların açıldığı ilk gün
derslerin başladığı ilk gün
(US) kara pazartesi (pazartesi gününe isabet eden 28 Ekim 1929 ve 19 Ekim 1987 tarihlerinde ABD'de menkul
kıymetlerin büyük fiyat kayıplarına uğraması
karadut
(Morus nigra). İsim
mustard (2). İsim
karacık
(Solanum nigrum): beyaz çiçekli, yenilebilen küçük siyah meyveli bir ot.
deadly nightshade
ile ayni anlama gelir.
İsim
kara meşe
(Quercus velutina). İsim, Botanik
kara meşe kerestesi. İsim
siyah zeytin Gıda ve Mutfak
(a)
ask. karartmak, (hava hücumlarından korunmak için) ışıkları söndürmek/örtmek, (b) bayılmak.

He blacked out at the sight of blood: Kan görür görmez bayıldı. (c) belleğini yitirmek, hafızasını kaybetmek, belirli bir olayı/kimseyi hiç hatırlayamamak.
When it came to his war experiences, he blacked out completely: Harpte başına gelenlerin hiçbirini hatırlayamadı. (d)
tiy. sahneyi karartmak, ışıkların hepsini söndürmek, (e) faaliyetini durdurmak/kesmek.
black out the radio broadcasts from the U.S.: ABD'den yapılan radyo yayınlarını kesmek.
kara biber
(Piper nigrum). İsim
karabiber.
white pepper: beyaz biber (çekirdeğinin kabuğu çıkarılıp öğütülmüş karabiber).
kara veba.
barut: eskiden av tüfeklerinde kullanılan güherçile, kükürt ve kömür karışımı. İsim
kara güç, zenciler gücü: Amerika zencilerinin siyasal ve ekonomik gücü. İsim
siyah ürün
kara propoganda
blood sausage. İsim
pekmezli pelte: un, karbonat ve pekmezle yapılan bir tatlı. İsim
domuz eti, kanı ve yulaf unu ile yapılan bir yemek.
kara ırk, zenci ırkı. İsim
karasıçan
(Rattus rattus). İsim
kanuna aykırı kira
kara leke: sebze ve meyveleri karartıp çürüten bir hastalık.
Guignardia bidwellii mantarları veya

Xanthomonas campestris bakterileri sebep olur.
kara kınacık:
Puccinia mantarlarının sebep olduğu çeşitli bitki hastalıklarından biri.
karakoyun.
ayrıksın: mensup olduğu topluluğun âdet ve törelerine aykırı davranan kişi.
kara gemiler (Japonya'daki yabancı işadamları için Japonlar'ın kullandığı argo sözcük
karayılan
(Coluber constrictor): D ABD'de bulunan ve çok hızlı hareket eden, uzunluğu 1.80 m.'yi bulan bir tür yılan. İsim, Zooloji
siyah veya koyu renkli herhangi bir yılan. İsim
(sığır derisinden yapılmış) kırbaç/kamçı. İsim
vücutta kara noktaların belirmesiyle ortaya çıkan bir hastalık
tehlikeli ve belalı bir yer
kara lâdin ağacı
(Picea mariana): K. Amerikada yetişir. Yaprakları mavimtrak yeşil, gövdesi kurşunî kahverengidir. İsim, Botanik
kara lâdin kerestesi: hafif ve yumuşaktır. İsim
karaçay: fırınlanmadan önce havada kurutulup fermante edilmiş çay. İsim
siyah kravat. İsim
resmî siyah elbise. İsim
kara sendikacılık (resmi olmayan şiddet yanlısı sendikacılık
şampanyalı bira: siyah bira ve şampanya karıştırılarak hazırlanmış bir içki.
kara kusmuk: sarı hummaya yakalananlarda bazen görülen siyahlaşmış kandan ibaret bir kusmuk ki hastalığın
tehlikeli bir safhaya girdiğini belirtir.
kan kusma.
kan kusturan herhangi bir hastalık.
rahip akbaba
(Aegypius monachus).
karaceviz
(Juglans nigra): K. Amerikada yetişen kerestesi kıymetli bir ceviz ağcı. İsim, Botanik
karaceviz (meyve). İsim
karaceviz kerestesi. İsim
kara akasya
(Acacia mollis). İsim
kara balina
(Globicephalus): Yunus balığına benzer siyah bir memeli deniz hayvanı.
blackfish,
pilot whale ile ayni anlama gelir.
İsim
kara örümcek
(Latrodectus mactans): ABD'de çok yaygın siyah renkli, karnı kırmızı benekli, zehirli bir örümcek. İsim
kendi düzenli işleri dışında çalışan kişileri çalıştırma
vergi kaçırmak amacıyla