1. (a) incelemek, değinmek, dokunmak, temas etmek, nazarı itibara almak.
    The book does not enter into
    the issue of morality at all: Kitap, ahlâk sorununa hiç değinmiyor. (b) girişmek, ulaşmak, varmak.
    enter into agreement: anlaşmaya varmak, sözleşme imzalamak. (c) katılmak, taraftar olmak, tarafını tutmak.
    enter into someone's feelings: birisinin duygularına katılmak. (d) oluşturmak, bileşimine/terkibine girmek.
defterine kaydetmek Fiil
bir şeyin teminatını şahsen üstlenmek Fiil
mahkeme huzurunda davayı kabul etmek Fiil
yürürlüğe girme İsim, Hukuk
savaşa girmek Fiil
… akdetmek Fiil, Hukuk
pazarlığa girişmek Fiil
sözleşme akdetmek Fiil
bağlayıcı bir sözleşme akdetmek Fiil
gümrük makamlarına teminat vermek Fiil
koalisyona girmek Fiil
bir taahhüt altına girmek Fiil
bir konuda biriyle uzlaşmaya varmak Fiil
sözleşme akdetmek Fiil
tartışmaya girmek Fiil
konuşmaya girişmek Fiil
konuşmaya girmek Fiil
bir konuşmaya girmek Fiil
bir sözleşme akdetmek Fiil
bir senet akdetmek Fiil
tartışmaya girişmek Fiil
kira sözleşmesi imzalamak Fiil
bir kira sözleşmesi akdetmek Fiil
ortaklığa girmek Fiil
kefalet senedi vermek Fiil
kefil olmak Fiil
bir ticari anlaşma imzalamak Fiil
bir ticari işe girişmek Fiil
ticari bir antlaşma yapmak Fiil
barış antlaşması imzalamak Fiil
biriyle antlaşma yapmak Fiil
bir anlaşma imzalamak Fiil
bir ittifak yapmak Fiil
ittifak yapmak Fiil
biriyle tartışmak Fiil
bir anlaşma imzalamak Fiil
bir taahhüte girmek Fiil
bir borca girmek Fiil
bir yükümlülük altına girmek Fiil
resmi listeye kaydedilmek
bir taahhüde girmek Fiil
çıraklığa başlamak Fiil
çift taraflı ticari anlaşmalar yapmak Fiil
işe girmek Fiil
iş ilişkilerine girişmek Fiil
biriyle ortak çıkar için birleşmek Fiil
rekabete girişmek Fiil
birine mutabık olduğunu kaydetmek Fiil
biriyle dostluk kurmak Fiil
istişareye girişmek Fiil
biriyle temas kurmak Fiil
konuşmaya girişmek Fiil
yazışmaya başlamak Fiil
biriyle mektuplaşmaya başlamak Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
taahhütlere girmek Fiil
açıklamalara girişmek Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
yatmak Fiil
...'e danışmak Fiil
tasfiyeye gitmek Fiil
uzun uzun açıklamalarda bulunmak Fiil
müzakerelere başlamak Fiil
müzakereye girişmek Fiil
biriyle müzakereye girişmek Fiil
işçilerle ücret talepleri konusunda müzakereye girişmek Fiil
binaya taşınmak Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
biriyle ortak olmak Fiil
parasal borca girmek Fiil
parasal yükümlülükler altına girmek Fiil
almak, zaptetmek, maletmek, mülkiyetine geçirmek.
The army took the possession of enemy's fort.

remain in possession of the field: muharebe meydanına hâkim olmak.
bir mirasa konmak Fiil
ilişkiye girmek Fiil
biriyle ilişkiye girmek Fiil
biriyle rekabet girişmek Fiil
biriyle rekabete girişmek Fiil
biri tarafından hesaba katılmış olmak Fiil
birine karşı yakınlık duymak Fiil
birinin fikrine uygun hareket etmek Fiil
birinin emrine girmek Fiil
trafiğe çıkmak İsim, Ulaşım
büyük deftere geçirmek Fiil
bu tüzük ... tarihinde yürürlüğe girer
limana girmek Fiil
bir evrakı dosyaya koymak Fiil
bir evrakı dosyaya koymak Fiil
kasa mevcudunu yevmiye defterine yazmak Fiil
kasa mevcudunu yevmiye defterine yazmak Fiil