1. Sıfat hayalî, muhayyel, uydurma, sahte, asılsız, hikâye/masal kabilinden, romana/hikâyeye/masala ait, ibda+.
    2.
    fictively: hayalî/muhayyel bir şekilde, masalvarî, hikâye gibi, asılsız olarak.