1. Sıfat yabancı, ecnebi.
  foreign country: yabancı ülke.
  foreign language: yabancı dil.
  foreign
  agent: yabancı ajan, casus.
  foreign correspondent: yabancı muhabir.
  foreign currency: ecnebi para, döviz.
  the foreign exchange market: döviz borsası.
 2. Sıfat dış, haricî, dış/yabancı ülkelerle ilgili.
  foreign policy: dış siyaset.
  Minister of foreign
  Affairs = foreign Minister =
  Brit.
  Secretary (of State) for foreign Affairs = foreign Secretary: Dışişleri Bakanı.
  Ministry of foreign Affairs = foreign Ministry =
  Brit.
  foreign Office: Dışişleri Bakanlığı.
  foreign relations: dış ilişkiler.
  foreign trade: dış ticaret.
 3. Sıfat aykırı, yabancı.
  foreign to one's nature: (kendi) tabiatine aykırı.
  Lying is quite foreign
  to him/to his nature: Yalan söylemek onun tabiatine aykırıdır.
 4. Sıfat başkalarına/başka kimselere ait.
  a statement supported by foreign testimony.
 5. Sıfat, Hukuk (a) ecnebi, yabancı millete ait. (tersi:
  domestic). (b) başka devlet veya bölgenin yetkisine giren.
 6. Sıfat yersiz, ilgisi olmayan, konu dışı, yakışıksız, münasebetsiz.
 7. Sıfat garip, acayip, görülmemiş, bilinmeyen.
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Dışişleri ile ilgili hizmetler (NACE kodu: 84.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yabancı silahlı kuvvetler İsim, Askerlik
yabancı cisim aspirasyonu İsim, Tıp
yabancı unsurlar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yabancı güçler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yurtdışı yatırımcılar İsim, Bankacılık
yabancı yatırımcılar İsim, Bankacılık
diyar-ı gurbet İsim
yabancı uyruklular İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
dış mihraklar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
dış odaklar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
dış güçler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yurtdışında yerleşikler İsim, Kamu Yönetimi
yurtdışı yerleşikler İsim, Kamu Yönetimi
yurtdışı merkezli Sıfat
döviz pozisyonu İsim, Bankacılık
kur korumalı mevduat (KKM) İsim, Bankacılık
dövize endeksli mevduat (DEM) İsim, Bankacılık
dışa bağımlı Sıfat, Ekonomi
döviz pozisyonu İsim, Bankacılık
kur şoku İsim, Ekonomi
döviz kuru şoku İsim, Ekonomi
yabancı dil sınavı İsim, Eğitim
yabancı dil sınavı İsim, Eğitim
yabancı dil hazırlık İsim, Eğitim
yabancı dil programı İsim, Eğitim
yabancı kökenli Sıfat
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Fiil
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
yabancı ülkede sigortası tarafından ödenecek hasar bedelinin tespiti
yabancı bir mahkemenin verdiği yetkiyle tereke mallarının idaresi
yabancı mahkemece usulüne göre verilen yetkiye dayanarak tereke mallarını idare eden kimse
bir malın üreticisi ya da genel distribütörünce gazeteye verilen ilan
yerel reklamcılar tarafından ucuz bir tarife bedeli ödenmek suretiyle mahalli bir gazeteye verilen ilanlardan farklı olarak
başka ülkeden yapılan ilan
(US) dış ülkedeki banka acentesi
dış ülkedeki banka acentesi
dış ülkedeki temsilci
döviz tutarı
krallık emlaki
yabancı ülkelerdeki varlıklar İsim
yabancı varlıklar (bir bankanın yabancı müşterilerinden olan alacakları , yabancı şirketlerdeki iştirakleri
, yabancı ülkelerdeki gayri menkulleri gib
dışyardım
dış ülkelerdeki mal varlığı
belirli bir banka dışındaki banka
dış ticaret bankası İsim
dış ülkelerdeki üsler
keşide edildiği ülke dışındaki bir ülkede ödenen senet
yabancı kuruluş
dış borçlanma İsim, Ekonomi
dış ülke şubesi İsim
yabancı ülkelere ait senetlerin komisyoncusu
(US) milletlerarası telefon konuşması
(telefon) milletlerarası konuşma
nakit döviz İsim, Bankacılık
finansman masrafları İsim
yabancı sermaye
yabancı para
yabancı ülkelerden yapılan tahsilat
yabancı koloni
(AT) finansman komiseri
yabancı ülkelere karşı girilen taahhütler İsim
mali komite
yabancı tanıdık çevresi
dış kontrol
(US) yabancı şirket
(US) diğer bir eyalet veya memleket kanunlarına göre kurulmuş şirket
dış muhaberat
yabancı ülkedeki muhabir
dış muhabir banka
dış ülkeler İsim
yabancı ülkeler İsim
yabancı ülke
ecnebi mahkeme
dış ülke mahkemesi
dondurulmuş kredi
döviz İsim, Bankacılık
yabancı müşteri
dış borç
yabancı borçlar İsim
yabancı ülkeler şubesi İsim
yabancı ülkeden gelen temettü
yabancılkeden gelen temettü
dış temettüler İsim
yabancı ülkedeki ikametgâh
yabancı hâkimiyet
yabancı egemenliği
(Br) İngiliz dominyonu
sermaye kaçışı
(şirket) yabancı ülkelerdeki kazanç
döviz kazançları İsim
dış düşmanlar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yabancı şirket
yabancı iştirak
memleket dışına yolculuk
bir fuardaki yabancı iştirakçiler İsim
yabancı sergi sahipleri İsim
yabancı deyim
yabancı iktidar
yabancı güç
yabancı ülke temsilcisi
memleket dışındaki mal varlığı
memleket dışında tatil
yabancı yatırım
yabancı yatırımlar İsim
dış ülkedeki bir mahkemede alınan ilam İsim, Hukuk
yabancı ülkede verilen mahkeme kararı
yabancı kararlar İsim
yabancı memleket mahkemelerinin kaza yetkisi
yabancı ülkedeki kaza yetkisi
yabancı işçi İsim
yabancı işgücü
gurbet
yabancı dil İsim
yabancı hukuk
yabancı memleketten gelen mektup
yabancı ülkeden gelen mektup
yabancı borçlar İsim
dış borçlar İsim
(borsa) yabancı ülkede yapılan satışlar İsim
yabancı kredi
yabancı marka
para piyasaları İsim
başka bir mahkeme önünde bakılması gereken dava
yabancı üye
dışişleri bakanı İsim, Dış Politika
yabancı misyonlar İsim
yabancı para
yabancı uyruklu
yabancı uyruk
yabancı para İsim
ihracat finansmanı
yabancı patent
dövizle ödeme
hariç
mahkemenin yetkisizlik itirazı
dış politika
yabancılar
yabancı nüfus
yabancı liman
yabancılara ait mallar İsim
memleket dışı posta ücreti
memleket dışına gönderilen posta kartı
yabancı güç
yabancı basın
yabancı ülke ürünü
dış ülkelerdeki mal varlığı
döviz kotası İsim
(US , kambiyo) memleket dışındaki demiryolları menkul değerleri İsim
memleket dışı posta ücret tarifesi
dışilişkiler İsim
dışyardım
uygun kira
dış temsilci
dış ülkedeki ikametgâh
yabancı egemenliği
yabancı ülkedeki kurallar İsim
yabancı okul
yabancı kıymetli kâğıtlar İsim
dışişleri hizmeti
yabancı hisseler İsim
dış sevkiyat
memleket dışında bir süre kalma
memleket dışında geçici olarak kalmak Fiil
yabancı standart
yabancı devlet
yabancı menkul değerler
dövizli hisse senedi
(Br) dövizli hisse senetleri İsim
dövizli hisse senetleri İsim
yabancı uyruklu
memleket dışı şube
yabancı madde İsim
yabancı firma
yabancı gümrük
uluslararası ticaret
yabancı ticari marka
yurtdışı seyahat
dış turizm
dış ülkelerde tatil
(gümrük) dış ülkelerdeki değeri
memleket dışındaki değer
yabancı bandıralı gemi
yabancı ülkede yolculuk
yabancı ülkeye seyahat
bir yabancının vasiyeti
yabancı sözcük
yabancı işçi