house doctor

  1. İsim (bkz: house physician )
  2. İsim (otel, kurum vb.) özel doktor, (hastahane vb.) daimî doktor.