1. İsim net aktifler
  2. İsim net varlıklar
  3. piyasa değerinden cari borçlar düşüldükten sonraki aktiflerin değeri
  4. toplam varlıkların özsermaye ile finanse edilen kısmı
net çalışma sermayesi
net çalışma sermayesi
net iç varlıklar İsim
aktiflerin toplam değerinin hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değer