1. preavi
 2. ilân, duyuru, ihtar, bilgi, haber.
  give notice: işten çıkarılacağını önceden haber vermek.
  I
  gave him 2 weeks notice: İşten çıkarılacağını 2 hafta önce bildirdim.
  serve notice: uyarmak, ihtar/ilân etmek, bildirmek, tebliğ etmek.
  until further notice: yeni duyuruya /ikinci bir ihtara kadar.
  I must have notice: önceden haberim olmalı.
  legal notice: resmî ilân.
  without notice: bildirimsiz, habersiz, önceden haber vermeden.
  notice-board: ilân/bildiri tahtası.
  notice period: ihbar öneli.
 3. bildiri(m), bildirme, tebliğ, afiş.
 4. ihbar(name), ikaz, uyarı, uyarma.
  notice of an approaching storm.
  final notice: son ihtar/uyarı.
 5. dikkat, önemseme, farketme, farkına varma.
  take notice of: dikkat etmek, farkına varmak.
  to
  take notice of one's environment.
  take no notice: aldırış etmemek, farkına varmamak.
  That detail escaped my notice: O ayrıntı gözümden (dikkatimden) kaçmış.
 6. eleştiri, tenkit.
  favorable notices.
 7. saygı, riayet.
 8. farketmek, farkına varmak, görmek, müşahede etmek, farkında olmak.
  I noticed her hesitating: Tereddüt
  ettiğini farkettim.
  I notice you have a new dress: Görüyorum yeni bir elbise giymişsin.
 9. bahsetmek, yorumlamak, eleştirmek.
 10. saygı göstermek.
kredi kullandırım bildirimi İsim, Bankacılık
kullandırım bildirimi İsim, Bankacılık
taahhüdünün feshine dair resmi bildirisi
işverenine ihtarda bulunmak Fiil
işverene işten ayrılacağını bildirmek Fiil
işverenine işten ayrılma niyetinde olduğunu bildirmek Fiil
birine niyetlerini bildirmek Fiil
birine niyetlerini bildirmek Fiil
kredi kullandırım bildirimi İsim, Bankacılık
kullandırım bildirimi İsim, Bankacılık
taahhüdün feshine dair resmi bildiri
ihbarını almak Fiil
ihbarnamesini almak Fiil
ihbarıni biri aracılığıyla yapmak Fiil
ihbarını biri aracılığıyla yapmak Fiil
(bir şey) gözünden kaçmak.
(sigorta poliçesi) hasar bildirisi
ihbar tazminatı İsim, İnsan Kaynakları
keyfi bildiri
iş akdini keyfi fesih bildirisi
ihtiyari bildiri
vergi ihbarı
vergi ihbarnamesi
dikkat çekmek Fiil
açık artırma ilanı
tebligatın ispatı
iflas ihbarı
mal sahibinin bir araziyi fiilen makul bir fiyata satılığa çıkarmış olduğunu bildirerek alıcı bulamadığını
arazi satın alma müdürlüğüne bildirmesi
kitap ilanı
ihbarsız değişiklik
konişmento ihbarı İsim, Hukuk
kusur ve ihmal yüzünden bir şeyden haberi olmama
kanunun makul bir araştırma sonucu kişinin bilebileceğini varsaydığı bilgiler
bilinmesi gereken özellikler
makûl akid fesih vadesi İsim
düzeltme ihbarı
karşı ihbar
karşı ihtar
ölüm ilanı
kusurlu adli tebligat
ihbarlı mevduat
kısa vadeli mevduat
birini ihbarsız işten çıkarmak Fiil
ihbarsız işten çıkarmak Fiil
ihbar öneli
afiş asmak Fiil
muhalefet ihbarı (mahkeme aracılığıyla bir şirkete yapılacak özel bir ihbar
gerekli ihbar
dikkatten kaçmak Fiil
tahliye ihtarı
opsiyon sahibinin üzerinde opsiyon anlaşması yapılmış bir menkul kıymeti satma ya da satın alma hakkını
kullanmak istediğinde gönderdiği bildiri
vadenin dolduğu ihbarı
bir vadenin geldiği ihbarı
sarih ihbar
beyanda bulunmama
ilan şekli
protesto
ültimatom
(müdür) muhtemel çıkar çatışması olduğu uyarısı
kanunun öngördüğü süre içinde ihbarda bulunmak Fiil
ihbarda bulunmak Fiil
ihtarda bulunmak Fiil
tahliye ihbarı vermek Fiil
ihtar vermek Fiil
bir ilan vermek Fiil
bildiri yayınlamak Fiil
mümkün olduğu kadar çabuk bildirmek Fiil
(Br) resmi ilan
bildirilmiş olmak Fiil
derhal yapılması gereken ihbar
(sigorta poliçesi) hasar bildirisi
aydınlatma metni İsim, Hukuk
ihbar öneli vermek Fiil
mahkemenin muayyen bir hususu resen nazara alması
mahkemenin belirli bir hususu re'sen nazara alması
adli tebligat
dosyayı incelemeden varsaymak Fiil, Hukuk
kanıtları resen dikkate almak Fiil, Hukuk
kanuni ilan
işçileri işten çıkarmadan az önce ihbarda bulunmak Fiil
haber vermeden ayrılma
kanuni ilan
kanunen geçerli şekilde yapılan ihbar
kanuni ihbar
erkenden yapılan ihbar
ölüm ilanı
resmi ihbar
resmi tebliğ
mecburi ilan
ihbar süresi İsim, Hukuk
doğrudan şahsa yapılan tebligat
ihbarı ertelemek Fiil
ilk ihbar
tahmin olunan bilgi
ön ihbar
sirküler
yasak bildirisi
umuma duyurma
umumi ilan
umuma bildirme
satın alma haberi
bir ilan asmak Fiil
makul ihbar süresi
özel bir ihbar almış olmamak Fiil
(uçak) rezervasyonu konfirmasyon
kırmızı bülten Hukuk
kırmızı bülten İsim
hisse senetleri itfa edilmekte olan hissedarlara gönderilen ihbarname
(Br) işten çıkarma ihbarı
kısa vadede ödenmesi gerekir
feshi ihbar hakkı
satış ilanı
tebligatta bulunmak Fiil
ihtar tebliği
kısa vade
özel dikkat
genel kurul çağrısını bildiren ilan
kanuni ihtar
kanuni ihbar süresi
ilan asmak Fiil
grev ihbarı
ihbara tabidir
emlak komisyoncusunun mülk sahibine mülkün satışa sunulmuş olduğunu bildirmesi
ihbarlı fesih
fesih bildirimi İsim, Hukuk
fesih ihbarı İsim, Hukuk
üçüncü şahıs ihbarı
davalı tarafından üçüncü bir kişiye yapılan dava çağrı talebi
ihbar veren
yeni bir duyuruya kadar
açık ilanı
ihbardan feragat etmek Fiil
(bankacılık) kredinin feshini ihbar
ihbarsız
ilan sız
yazılı ihbar
tebligat
yazılı bildirim İsim, Hukuk
ihbarname
tebliğ
yazılı bildirim, yazılı ihbar İsim, Hukuk
bildirim Bilgi Teknolojileri
kitabın reklamını yapmak Fiil
bir kitabın reklamını yapmak Fiil
ilan tahtası İsim
ilan panosu, ilan tahtası, duyuru panosu, duyuru tahtası, mesaj panosu, iletişim panosu İsim
peşin ihbar
önceden bildirme
yazılı ihbar
dosyayı incelemeden varsaymak Fiil, Hukuk
kanıtları resen dikkate almak Fiil, Hukuk
ihbar numarası
toplantıya davet bildirisi
gemiyi terk ihbarı
kabul bildirisi
kabul beyanı
mahkeme celbi
vergi bildirisi
doğum bildirisi
ödeme çağrısı
irsal haberi
teslim veya tesellüm ihbarı
ayrılış ihbarı
işten çıkarma ihbarı
temettü dağıtma haberi
temettü bildirisi
ipotek bildirisi
sigortacıya yapılması gereken zarar ihbarı
yeni yayınlar hakkında bilgi
şirket tescil bildirisi
cayma bildirisi
fesih bildirimi İsim, Hukuk
ihbar süresi İsim, Hukuk
belgeyi tanımaya çağrı
bir gıyabi karar hükmünden kaçınmak amacıyla davaya cevap
hasar ihbarı
... gün ihbarlı hesap İsim, Bankacılık
kaydedilmek Fiil
borçluya (ödemesi için) yapılan ihbar
haciz kararını bildirmek Fiil
zayi ilanı vermek Fiil
kayıp ilanı vermek Fiil
kiracıya boşaltma bildirisi vermek Fiil
işinden çıkarılmak Fiil
kanuni ihbar müddeti
evlenme kütüğü
evlenme sicili
toplantıya çağrı almak Fiil
yazılı erteleme bildirisi